Šperos.lt > Politologija
Politologija

(1132 darbai)

Autoritarinio prezidentavimo ypatybės LietuvojeĮvadas. Autoritarinių režimų rūšys. Autoritarizmo įsigalėjimas Lietuvoje ir svarbiausi naujojo valdymo bruožai. A. Smetonos atėjimas į valdžią. 1928 metų Konstitucijos pagrindiniai aspektai. 1926 metų perversmo padariniai. 1938 metų Konstitucijos pagrindiniai aspektai. Autoritarinio prezidentavimo laikotarpis. 1938 metų Konstitucija ir jos palyginimas su dabartine. Santykiai su kitomis šalimis. Santykiai su kitataučiais ir kiti pertvarkymai Lietuvoje. Santykiai su kitataučiais. Ekonominiai ir kultūriniai laimėjimai. Išvados. Skaityti daugiau
Autoritarizmas, totalitarizmas ir jų ideologijaĮvadas. Ideologijos samprata. Autoritarizmas ir jo ideologija. Totalitarizmas ir jo ideologija. Pagrindiniai apibendrinimai ir išvados. Skaityti daugiau
Balkanų konfliktasĮvadas. Istorinė apžvalga. Jugoslavijos socialistinę federacinę respubliką sudarė 6 socialistinės respublikos. Karo Balkanuose priežastys. Svarbiausi XX/XXI amžiaus faktai ir įvykiai Jugoslavijoje. Dabartinė buvusios Jugoslavijos teritorija. Balkanų integracija į Europos sąjungą. Skaityti daugiau
Baltijos batalionas - BALTBATŠiaurės šalių pagalba Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Baltijos batalionas - BALTBAT. BALTBAT struktūra ir organizacija. BALTBAT mokymai ir vystymas. Daugiašalio bendradarbiavimo rezultatai. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Baltijos šalių politinių sistemų palyginamoji analizėĮvadas. Politinės sistemos. Politinių sistemų samprata. Politinių sistemų tipologija. Baltijos šalys. Trumpai apie Baltijos šalis. Lietuva. Latvija. Estija. Baltijos šalių politinių sistemų palyginimas. Prezidentas. Parlamentai. Vyriausybė. Politinės partijos. Teisminė valdžia. Išvadas. Skaityti daugiau
Baltijos šalių vykdoma tautinė politika po 1990 metų: Lietuvoje, Latvijoje, EstijojeĮvadas. Darbo tikslas yra palyginti Baltijos valstybių tautinės politikos raidos panašumus ir skirtumus, aptarti galimas skirtumų priežastis. Kolektyvinių tautinių teisių formavimasis ir Baltijos šalys 1918-1940 m. Vidurio rytų Europa po pirmojo pasaulinio karo ir tautinių mažumų statuso teisinis sureguliavimas. Tautinių mažumų statusas iš bendros nacionalinių judėjimų perspektyvų (A. Smith, K. Deutsch). Tautinių mažumų padėtis Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918-1940 m.). Tautinių mažumų padėtis Latvijoje ir Estijoje (1918-1940 m.). Tautinės politikos ypatumai šiandieninėje Lietuvoje. Etninė situacija nepriklausomybės atkūrimo metu ir pilietybės klausimas. Tautinių mažumų teisę reguliuojantys tarptautiniai dokumentai. Tautinių mažumų apsauga nacionalinės teisės lygmenyje. Tautinių mažumų dalyvavimas šalies politiniame gyvenime. Asmenų be pilietybės klausimas. Žmogaus ir tautinių mažumų teisių užtikrinimo mechanizmai. Tautinės politikos ypatumai šiandieninėje Latvijoje ir Estijoje. Etninės situacijos pokyčiai sovietmečiu ir po 1991 metų. Pilietybės klausimas Asmenų be pilietybės bei kitų ES šalių. piliečių teisės. Tautinių mažumų atstovavimas valstybės valdyme. Kalbinės problemos švietimo sistemoje. Baltijos šalių vykdomos tautinės politikos palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Baltijos valstybių ekonomika 1989-2005 metaisĮvadas. Tyrimo tikslas: pateikti esamų aiškinimų, kurių objektas yra Baltijos valstybių postsocialistinės transformacijos eigos ir ekonominių rodiklių skirtumai, apžvalgą, palyginimą bei įvertinimą. Baltijos valstybės prieš SSRS žlugimą. Pirmieji Baltijos šalių žingsniai. Kodėl Estija o ne Latvija ar Lietuva. Estija. Lietuva. Latvija. Privatizacija. Baltijos valstybių valiutos politika. Baltijos šalių ekonominiai rodikliai 2000–2005 metai. Išvados. Skaityti daugiau
Belgija - Europos Sąjungos valstybėĮvadas. Belgijos geografija, suskirstymas ir demografija. Istorija. Valdymo sistema ir politika. Kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Bendra informacija apie dabartinę Europos Sąjungą (ES)Įvadas. Europos Sąjungos (ES) kūrimosi istorija. Europos Sąjungos (ES) tikslai ir siekiai. Europos Sąjungos (ES) struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Bendra užsienio ir saugumo politikaĮvadas. Bendra užsienio ir saugumo politika. BUSP samprata. Kaip funkcionuoja Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP). Politinio bendradarbiavimo atsiradimas. Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Bendradarbiavimo užuomazgos. Bendradarbiavimo formos. Europos Sąjungos (ES) sutarties K.1. straipsnis. Amsterdamo sutartis. Šengenas ir laisvas asmenų judėjimas. Bendradarbiavimo ypatumai. Europolas. Bendra gynybos politika. Išvados. Skaityti daugiau
Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityjeĮvadas. Bendrosios nuostatos. Gyvenimo ir keliavimo sąlygos Europos piliečiams. Sienų kontrolės atsisakymas Europos Sąjungos (ES) viduje. Europos Sąjungos prieglobsčio politika. Pereinamieji laikotarpiai darbui Europos Sąjungos (ES) šalyse. Situacija dabartinėse Europos Sąjungos (ES) šalyse narėse. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji užsienio ir saugumo politikaBendroji užsienio ir saugumo politika. Europos Sąjungos bendros užsienio ir saugumo politikos susiformavimas. Bendra užsienio ir saugumo politika. Bendradarbiavimo užsienio ir saugumo politikos srityje pradžia ir vystymasis. Bendros užsienio ir saugumo politikos įteisinimas. Bendros užsienio ir saugumo politikos institucinė sąranga. Amsterdamo sutartimi BUSP srityje įdiegtos naujovės. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji užsienio ir saugumo politika (2)Tikslas. Įvadas. BUSP atsiradimo istorija. BUSP veikimas: BUSP struktūra, elementai, sprendimų priėmimas. BUSP veiklos efektyvumas. Pagrindinės BUSP formavimo ir įgyvendinimo problemos. BUSP ir Lietuva. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji užsienio ir saugumo politika (3)Tikslas. Įvadas. BUSP atsiradimo istorija. Kaip funkcionuoja BUSP. Pirmoji stadija: bendroji pozicija. Antroji stadija: bendri veiksmai. Trečioji stadija: bendrų priemonių įgyvendinimas. Kodėl reikalinga BUSP? BUSP trūkumai BUSP ir Lietuva. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji užsienio ir saugumo politika (5)Įvadas. Narystė Europos Sąjungoje (ES) ir NATO. Europos politinio bendradarbiavimo atsiradimas. BUSP samprata ir esmė. Kaip funkcionuoja BUSP? Pirmoji stadija: bendroji pozicija (ESS J.2 STR.). Antroji stadija: bendri veiksmai (ESS J.3 STR.). Trečioji stadija: bendrų priemonių įgyvendinimas (ESS J.5 STR.). Kodėl reikalinga BUSP? Kokie yra BUSP trūkumai? Bendra gynybos politika. NATO. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija. Nacionalinis saugumas. Saugumo institucijų Europoje struktūra. Nacionalinio saugumo strategija. Bendrosios nuostatos. Saugumo politikos pagrindinės prielaidos. Lietuvos respublikos saugumo interesai. Iššūkiai, pavojai ir grėsmės. Lietuvos respublikos saugumo politika. Pagrindiniai nacionalinio saugumo strategijos įgyvendinimo būdai ir priemonės. Baigiamosios nuostatos. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji užsienio ir saugumo politika (6)Įvadas. Bendrosios užsienio ir saugumo politikos atsiradimo istorija. Mastrichto sutartis. Amsterdamo sutartis. Bendrosios užsienio ir saugumo politikos veikimas. Bendrosios užsienio ir saugumo politikos priemones. Europos saugumas ir gynyba. Bendroji užsienio ir saugumo politika ir Lietuva. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrosios žemės ūkio politikos principai, prielaidos ir tikslaiPrincipai. Vieningos rinkos principas. Bendrijos pirmenybė. Finansinis solidarumas. Bendrosios gamintojų finansinės atsakomybės principas. Prielaidos. Tikslai. Žemės ūkio produkcijos gamybos efektyvumo padidinimas. Atitinkamo gyvenimo lygio kaimo bendruomenei užtikrinimas. Rinkų stabilizavimas. Tiekimo garantavimas. Prieinamos žemės ūkio produktų kainos vartotojams. Bendrosios žemės ūkio politikos I–oji ašis: kainų politika ir žemės ūkio produktų rinkų reguliavimas. Rinkų reguliavimo priemonės. Bendrų kainų sistema. Pagrindinės bendros kainos. Intervencinio pirkimo mechanizmas. Intervencinės agentūros slenkstinės kainos. Bazinė kaina. Referencinė kaina. Minimalios kainos. Privataus sandėliavimo išmokos. Privataus saugojimo išmokų mechanizmas. Žemės ūkio produkcijos gamybos ribojimo instrumentai. Dirbamos žemės pūdymavimas. Išmokos už ekstensyvią gamybą. Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku. Tiesioginių išmokų sistema. Moduliacija. Kryžminė atitiktis. Žemės ūkio produktų vartojimo ir perdirbimo subsidijos. Instrumentai, skirti reguliuoti prekybą su trečiomis valstybėmis. Ribojantys importą instrumentai. Nukreipti į eksportą instrumentai. Pridėtinės vertės mokestis. Preferenciniai mokesčiai. Išlyginamieji mokesčiai. Importo kvotos. Eksporto subsidijos. Eksporto priemokos. Eksporto mokesčiai. Importo ir eksporto licencijos. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) finansavimas. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas. BŽŪP finansavimas iki 2007 m. BŽŪP finansavimas nuo 2007 m. Išankstinio perspėjimo sistema. Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF). EŽŪGF finansuoja. Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP). EŽŪFKP finansuoja. Finansiniai nusižengimai. Skaityti daugiau
Bilas KlintonasBilo Klintono gyvenimas, politinė karjera. Užsienio politika. Skaityti daugiau
BiurokratijaBiurokratijos organizavimas demokratinėje visuomenėje. Demokratinė biurokratijos kontrolė. Valstybės tarnautojų mokymas. Kai kurių sąvokų paaiškinimai. Skaityti daugiau
Biurokratija (2)Biurokratijos samprata. Biurokratijos samprata. Biurokratinis personalas, jo atranka. Biurokratai ir jų asmeniniai interesai. Biurokratijos kontrolė. Skaityti daugiau
...