Šperos.lt > Politologija > Politologijos šperos
Politologijos šperos

(30 darbai)

Politologija (30)Termino "politologija" kilmė ir reikšmė. Politikos mokslo objektas. Politinio tyrimo metodai. Politologijos funkcijos. Politikos samprata ir funkcijos. Politikos objektas. Politiniai santykiai, interesai, institutai. Politikos subjektai. Politinės valdžios samprata ir požymiai. Politinės valdžios šaltiniai ir resursai. Politinė valdžia ir valstybinė valdžia. Valdžios legitimumo problema. Demokratija kaip politinės organizacijos forma. Politinio elito teorijos. Politinio elito tipologija. Politinio lyderio samprata. Politinių lyderių tipai. Politinės sistemos koncepcijos raida. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos funkcijos. Politinės sistemos struktūra. Politinių sistemų tipologija. Politinio proceso samprata. Valstybė kaip politinės sistemos elementas. Teisinė valstybė. Pilietinės visuomenės samprata. Politinio režimo samprata. Totalitarizmo samprata ir pagrindiniai bruožai. Autoritarizmo samprata ir pagrindiniai bruožai. Autoritarizmo tipai. Mišraus tipo ir pereinamieji režimai. Valdymo formos sąvoka ir klasifikacija. Monarchijos samprata, bruožai ir rūšys. Atskirų monarchijos rūšių ypatybės. Respublikos bruožai, rūšys ir ypatybės. Prezidentinės respublikos požymiai. Parlamentinė respublika. Mišri valdymo forma, jos ypatumai. Valstybės teritorinės struktūros ypatumai. Teritorinių vienetų pagrindinės rūšys, politiniai ir administraciniai vienetai. Unitarinė valstybė, jos požymiai. Partinės sistemos samprata. Partinių sistemų tipai. Rinkimų principai ir cenzai. Rinkimų sistemos sąvoka ir rūšys. Mažoritarinė rinkimų sistema. Proporcinė rinkimų sistema. Rinkiminė kampanija. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Rinkėjų sąrašai, kandidatų iškėlimo ir registravimo tvarka. Balsavimas ir absenteizmas. Rinkimų rezultatų nustatymas. Skaityti daugiau
Politologija (34)Politika. Politologija. Vidinė mokslo šakų struktūra. Valstybė. Valstybių formos. 3 pagrindiniai valstybės valdymo tipai. Konstitucija. Konstitucijos funkcijos. Trys pagrindiniai rinkimų sistemų tipai. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Interesų grupė. Valdžia. Demokratija. Diktatūra. Politinis režimas. Partinė sistema. Pliuralizmas ir korporatyvizmas. Biurokratija. Vietos savivalda. Biudžetas. Ekonominė politika. Politinė partija. Liberalizmas. Socialdemokratija. Konservatizmas. Konstitucionalizmas. Politinis dalyvavimas. Politinė sistema. Politinių partijų funkcijos. Politinė teorija. Socialinė politika. Europos Sąjunga. Europos Sąjungos. konstitucinė sutartis. Narystės Europos sąjungoje sąlygos. Tarptautiniai santykiai. Skaityti daugiau
Politologija (35)Politikos mokslo atsiradimas ir ypatumai. Politologijos mokslo esmė ir jos objektas. Pagrindinės politologijos funkcijos. Politinės sistemos esmė ir jos struktūra. Politinės sistemos tipai ir jos funkcijos. Valdančioji-integracinė funkcija. Strateginė funkcija. Organizacinė funkcija. Reguliacijos funkcija. Politinės socializacijos funkcija. Politinės komunikacijos funkcija. Politinių režimų esmė. Politinių režimų tipai. Valstybės atsiradimo prielaidos. Valstybės esmė ir pagrindiniai jos elementai. Valstybės tipai. Pagrindinės valstybės funkcijos. Valdžios formos ir tipai. Pagrindiniai valdžios elementai ir jos ištekliai. Politinės valdžios legitimumas. Politinės valdžios funkcijos. Partijų atsiradimas. Partijų tipai ir funkcijos. Socialinių interesų integracijos funkcija. Socialinių interesų išreiškimo ir atstovavimo funkcija. Politinės socializacijos funkcija. Kovos dėl valdžios formavimo funkcija. Rinkiminės kompanijos organizavimo funkcija. Valdymo funkcija. Politinių partijų finansavimas. Finansavimo šaltiniai. Partinės sistemos esmė. Partinės sistemos tipai. Daugiapartinė sistema. Dvipartinė sistema. Dvipartinė modifikuota sistema. Blokų sistema. Dominavimo (vyravimo) partinė sistema. Visuomeniniai-politiniai judėjimai ir interesų grupės. Rinkimų esmė ir eiga. Rinkimų teisės nustatymas. Valstybės teritorijos padalijimas į rinkimines apygardas. Rinkėjų registravimas ir rinkėjų sąrašų sudarymas. Rinkėjų sąrašai. Kandidatų iškėlimas ir registravimas. Priešrinkiminė kampanija. Balsavimas. Rezultatų nustatymas ir mandatų suteikimas. Rinkimų sistemos esmė. Politinio elito samprata. Politinių elitų tipai. Politinių lyderių esmė. Politinių lyderių tipai. Pagrindines politinio lyderio funkcijos. Analitinė funkcija. Organizacinė funkcija. Integruojanti funkcija. Novatorinė funkcija. Komunikacinė funkcija. Instrumentinė funkcija. Orientacinė funkcija. Pilietinės visuomenės samprata. Pilietinė visuomenė ir valstybė. Pagrindinės tarptautinės organizacijos, jų struktūra ir pagrindinės veiklos kryptys. Jungtinių Tautų organizacija (JTO). Europos Taryba (ET). Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO). Europos Sąjunga (ES). Skaityti daugiau
Politologija (36)Politikos mokslo objektas ir politikos samprata. Politikos tyrimo metodologija ir teoriniai požiūriai. Pagrindinės politikos mokslo kategorijos ir teorinės kryptys. Galia, autoritetas, legitimumas. Pagrindinės politikos mokslo kategorijos ir teorinės kryptys. Galios pasiskirstymas visuomenėje. Valstybė. Šiuolaikinė valstybė ir jos genezė. Valstybės tipologija, formos. Valstybė ir ekonomika. Valstybė ir socialinė politika. Politinė praktika ir politinės doktrinos. Politinės filosofijos atsiradimo ir vystymosi apžvalga. Politinė praktika ir politinės doktrinos. Konservatizmas. Liberalizmas. Socializmas. Politinis spektras. Politiniai režimai. Demokratinis valdymas. Nedemokratinis valdymas. Nacionalizmas. Politinės sistemos ir jų tipologija. Valstybinės valdžios institucijos ir politinis procesas. Konstitucija ir valdžių pasidalijimas. Valstybinės valdžios institucijos ir politinis procesas. Pagrindinės valdžios institucijos ir jų sąveika. Valstybinės valdžios institucijos ir politinis procesas. Viešoji politika ir jos formavimas. Valstybinės valdžios institucijos ir politinis procesas. Biurokratijos vieta ir vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Politinė kultūra ir politinė socializacija. Politinės partijos ir politinės sistemos. Interesų grupės. Rinkimai ir jų sistemos. Partinės sistemos. Tarptautinė politika. Tarptautinių santykių sistemos istorinio vystymosi bruožai. Užsienio politikos formavimo ir vykdymo procesai. Tarptautinė politika. Pagrindinės tarptautinių santykių teorijos. Tarptautinės organizacijos. Tarptautinė teisė. Skaityti daugiau
Politologija (37)Politikos samprata. Politikos mokslo struktūra. Politikos mokslinis aiškinimas. Politikos mokslo formavimosi ypatybės. Politikos mokslo raidos etapai. Dabartinė politikos mokslo būklė. Politikos mokslo metodologija ir metodai. Galios kategorija politikos moksluose. Autoriteto ir legitimumo kategorijos politikos moksluose. Galios pasiskirstymo visuomenėje problema. Elitinė galios pasiskirstymo visuomenėje samprata. Valstybės samprata. Pilietinė visuomenė. Politinės sistemos samprata. D. Eastono sisteminė politinio gyvenimo koncepsija. G. Almondo politinės sistemos koncepcija. Politinių sistemų tipologija. Demokratijos samprata. Empirinės demokratijos teorijos. Demokratėjimo etapai ir jų bruožai. Totalitarizmas. Konstitucija ir konstitucionalizmas. Politiniai režimai ir jų tipologija. Parlamentas – atstovavimo ir įstatymų leidžiamoji institucija. Parlamento struktūra ir funkcijos. Vykdomoji valdžia. Biurokratija šiuolaikinėje visuomenėje. Viešosios politikos samprata ir struktūra. Politikos procesas. Politinė kultūra. Politinė socializacija. Politinės partijos. Partinės sistemos. Interesų grupės ir lobizmas. Politinė valdžia. Politika ir moralė. Žmogaus teisės. Politinis elitas. Politinis režimas. Politinė lyderystė. Politiniai konfliktai. Politinė prognozė. Politika ir ekonomika. Tarptautinė politika. Euroatlantinė integracija. Europos Sąjungos (ES) institucijos. Rinkimai ir rinkimų sistemos. Skaityti daugiau
Politologija (5)Politikos samprata, Politika ir dorovė, Antikos mąstytojai, apie įstatymus, politiką, ir apie valstybės valdymą. Formas, Nikolas Makiavelis "Apie respubliką ir politiką", Šarlis Lui Monteskjė "Apie įstatymus ir valdžios atskyrumą", Demokratijos esmė, Jos stabilumas ir funkcionavimas, Demokratija ir piliečių laisvė, Daugumos ir mažumos sąveikos demokratija, Demokratijos pliuralizmas, Demokratijos istoriškumas, jos kritinė analizė, Valdžios fenomenas, jos legitimacija, Lyderystė ir valdžia, Elito esmė, jo vaidmuo, valdantysis elitas; jo klasifikacija, Demokratinės valstybės valdymo formos. Lietuvos politinė sistema, Pilietinės visuomenės samprata, Interesų grupės ir jų dalyvavimas politikoje, Politinės partijos asmuo, paskirtis. Skaityti daugiau
Politologija (6)Politikos mokslo samprata, tyrimo objektas, metodai. Politikos mokslo ištakos ir raidos etapai. Pagrindinės politikos mokslo kategorijos. Galia. Autoritetas. Legitinumas. Galios pasiskirstymas visuomenėje. Valstybės samprata. Valstybės aiškinimo modeliai. Tautinė valstybė. Pilietinė visuomenė. Totalitarizmas ir autoritatizmas - samprata, pagrindiniai bruožai ir tipai. Šiuolaikinės ir antikinės demokratijos samprata. Poliarchija. Politinių institucijų sąrangos modeliai. Parlamentinė, prezidentinė ir pusiau prezidentinė sistemos. Politinės partijos ir partinės sistemos. Partinių sistemų klasifikacija. Lietuvos partinė sistema. Interesų grupės. Rinkimų sistemos. Politinė kultūra. Politinės ideologijos: liberalizmas, konservatyvizmas, socializmas. Skaityti daugiau
Politologija (8)Konstitucija. Raida. Lietuvoje. Valstybės atsiradimo ir kilmės teorijos. Valstybės funkcijos. Valstybių tipai. Rinkimų sistemos. Teisinės valstybės principai. Partijų esmė atsiradimas, tipai, funkcijos. Partinė sistema ir jos klasifikacija. Skaityti daugiau
Valdymo sistema. Politinės partijosNedemokratinis valdymas. Autoritarizmas. Totalitarizmas. Politinės partijos ir interesų grupės. Valdymo sistema: parlamentinio, prezidentinio ir pusiauprezidentinio valdymo palyginimas. Šiuolaikinės valstybės tipai, formos ir funkcijos. Lyderiavimo samprata. Žiniasklaidos reikšmė politikoje. Pusiau prezidentinio valdymo raida Lietuvoje 1992 – 1997 m. Politinės sistemos formavimasis Lietuvoje nuo 1990 m. Dalyvavimo dėsningumai, tipai, modeliai. Demokratinio valdymo principai. Politikos mokslų raidos etapai ir struktūra. Šiuolaikinės valstybės komponentai. Jų tarpusavio sąveika. Politika. Valstybė. Viešoji nuomonė. Elitas. Dalyvavimas. Skaityti daugiau
Viešoji politika (4)Viešosios politikos dalyko tikslas, uždaviniai, struktūra. Keturios vyriausybių veiklos sritys. Viešasis sektorius. Materialinių vertybių paskirstymas. Viešosios politikos elementai. Pasiskirstymo problema. Viešosios politikos analizė. Politikos analizės raida. M. Friedmanas nurodo 2 rinkos trūkumus. Valstybės kišimosi į rinkos tvarką raida. Deskriptyvūs ir preskriptyvūs analizės aspektai. Deskriptyvus aiškinimas. Politikos analizės rūšys (tipai). Politikos determinančių analizė. Politikos turinio analizė. Informacija politikai. Analizės ribos. Analizės modeliai. Politinės galios išsidėstymas visuomenėje. 6 koncepcijos ir jų variantai. Pliuralistinė teorija. Pliuralizmas telkia. Marksistinė teorija. Korporatistinė teorija. Viešosios politikos dalyviai. IG įtakos šaltiniai. Politikų galios šaltiniai. Politikų ir biurokratų sąveikos modeliai. Viešosios politikos formavimo veiksniai. Politikos formavimo determinuotumas. Istorinės ir geografinės sąlygos. Socialinė ir ekonominė sankloda. Masių politinė elgsena. Valdymo institucijos. Elito elgsena. Darbotvarkės sudarymas Darbotvarkės sudarymo iniciatoriai ir dirgikliai. Problemos patekimo į darbotvarkę sąlygos. Problemų slopinimo strategijos. Sisteminė darbotvarkė. Institucinė darbotvarkė: senieji ir naujieji klausimai. Politikos įgyvendinimas. Politikos vertinimas. Politikos analizės rūšys. Politinio proceso analizė. Analizė politiniame procese. Metaananalizė. Viešasis interesas. Darbotvarkės sudarymo iniciatoriai, dirgikliai. Problemos pateikimo darbotvarkėn sąlygos. Problemų slopinimo strategijos. Sisteminė darbotvarkė. Institucinė darbotvarkė. Elitistinė teorija. Pliuralistinė teorija. Pliuralizmas telkia. Marksistinė teorija. Korporatistinė teorija. Politikai: politinių preferacijų formavimas ir interesų derinimas. Biurokratai. Vyriausybė. Skaityti daugiau