Šperos.lt > Politologija > Politologijos konspektai
Politologijos konspektai

(88 darbai)

Politologija (25)Partijos samprata. Partijų klasifikacija pagal tikslus. Partijų klasifikacija pagal veiklos stilių. Partijų funkcijos. Partijų ideologija. Liberalizmas. Konservatizmas. Demokratinis socializmas. Rinkimai. Demokratinių rinkimų bruožai. Rinkimų sistemos. Absentizmas. Konstitucija. Konstitucionalizmo samprata. Nerašytinė konstitucija. Rašytinė konstitucija. Konstitucinė kontrolė. Konstitucinės priežiūros formos. Politika. Politinė sistema. Pilietinė visuomenė. Politinė filosofija. Ideologija. Geopolitika. Tarptautiniai santykiai. Tarptautinė teisė. Viešasis administravimas. Biheviorizmas. Valstybė. Organizacija. Globalizacija. Politikos mokslo samprata. Politikos mokslo metodika. Politinė sistema. Respublikos tipai. Politinis rėžimas. Pliuralizmas. Parlamento struktūra. Parlamento kompetencija. Monarchijos tipai. Nomenklatūra. Nedemokratinis valdymas. Valstybės forma. Valdymo forma. Valdymo stilius. Valdžios suskirstymo teorijos. Vykdomosios valdžios institucijos. Valstybės vadovų teisės ir privilegijos. Valstybės vadovo kompetencija. Vyriausybės struktūra. Vyriausybės kompetencija. Totalitarinis valdymas. Totalitarinio valdymo charakteristika. Teisminės valdžios sistemos. Teisminės valdžios samprata. Teisinės konstitucinės kontrolės formos. Autonomija. Autoritarinis režimas. Autoritarinių rėžimų klasifikacija. Autoritarinių rėžimų bruožai. Administracinių teismų sistema. Biudžetas. Biurokratija. Bendrosios jurisdikcijos teismų sistema. Demokratijos požymiai. Demokratijos principai. Demokratinio politinio rėžimo bruožai. D. Eastono politinio gyvenimo koncepcija. D. Eastono politinės sistemos modelis. Federacinė valstybė. Fašizmas. Frakcija. Idemnitetas. Imunitetas. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Jurisdikcija. Justicija. Kiekybiniai metodai. Kokybiniai metodai. Konfederacija. Komunizmas. Konstitucinė justicija ir kontrolė. Legitimiškumas. Opozicijos. Unitarinė valstybė. Skaityti daugiau
Politologija (26)Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) teismų sistema. Federacijos teismų sistema. 1–oji federalinės teismų sistemos pakopa – Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Aukščiausiasis teismas. Antroji federalinės teismų sistemos pakopa – Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) apeliaciniai teismai. Trečioji federalinės teismų sistemos pakopa – apygardų teismai. Valstijų teismų sistemos. Europos Sąjungos (ES) teisė. Lietuvos teismų sistema. Skaityti daugiau
Politologija (28)Politologija – mokslas apie politiką. Pagrindinės politikos funkcijos. Dabarties politinės sistemos. Politinė valdžia. Demokratija: teorija ir politinė praktika. Dabartinės demokratijos supratimas. Ekonominės, pliuralistinės demokratijos pagrindai. Rinkimai. Politinė sistema. Partijos ir visuomeniniai judėjimai. Skaityti daugiau
Politologija (29)Politologija – mokslas apie politiką. Pagrindinės politikos funkcijos. Politinė valdžia. Demokratija: teorija ir politinė praktika. Rinkimai. Politinė sistema. Partijos ir visuomeniniai judėjimai. Skaityti daugiau
Politologija (3)Politikos samprata. Kas yra politika? Politikos tyrinėjimo istorija. Svarbiausios politinės institucijos. Parlamentas. Parlamento kilimas. Parlamentų struktūra. Dviejų parlamento rūmų priežastys. Aukštesniųjų parlamento rūmų sudarymo tvarka. Parlamento struktūra ir jo darbo organizavimas. Parlamento funkcijos. Vyriausybė. Vyriausybės reikšmė, struktūra ir funkcija. Vyriausybės vadovas. Prezidentas. Istorija ir prezidento institucijos paplitimas. Prezidento galios skirtumai. Prezidentų rinkimo tvarka. Konstitucionalizmas. Skaityti daugiau
Politologija (31)Politika kaip procesas susideda iš. Politikos funkcijos. 2 politikos paradigmos. Politologijos objekto problema. Lyginamoji politologija. Markso visuomenės raidos. Politinių sistemų teorijos. Politikos mokslų sistema. Keturi tranzitologijos etapai. Demokratija. 2 klasikiniai demokratijos modeliai. Ž.Ž.Ruso klasikinė demokratijos teorija. J.Šumpeteris: empirinė demokratijos teorija. Poliarchija. Režimai pagal konstitucinę valdžių sąrangą. Konstitucinio režimo Lietuvoje pobūdis. Pusiau prezidentinio režimo tipai Lietuvos praktikoje. Partijų funkcijos. Politinės doktrinos. Socializmas. Šiuolaikinė socialdemokratija ir jos esmė. Naujoji kairė. Liberalizmas. Konservatizmas. Valdžia. Trys pagrindiniai valdžios modeliai. Sąlygos, kurios būtinos susidaryti valdžios santykiui (pagal M. Weberį). Politinės valdžios subjektai. Valdžios funkcijos. Valdžios raidos etapai. Valdžios formos. Valdžios resursai. Tradiciniai resursai (N. Makiavelis). Šiuolaikinė valdžios resursų klasifikacija. Valdžios rūšys pagal resursų vyravimą jos arsenale. Politinės valdžios savitumai. Autoritetas ir legitimumas. Legitimumo tipai. Valdžios autoriteto įgijimo būdai. Legitimumo lygiai. Valstybė. Valstybės požymiai. Valstybės kilmės teorijos. Aristotelio valstybės teorija. Polibijus. Organinė valstybės teorija. Prievartos teorijos. Tomas Akvinietis. Liudvikas Gumplovičius. Marksistinė teorija. Visuomeninės sutarties teorija. Valstybės raidos etapai Europoje. Tautinė valstybė. Valstybės funkcijos (funkcija – darymas, vykdymas). Valstybės formos. Modernieji režimai. Totalitarizmas. Autoritarizmas. Perėjimas iš autoritarizmo į demokratiją (tranzitologija). Demokratija (labiausiai ginčijama sistema). Skaityti daugiau
Politologija (32)Interesų grupės. Interesų grupių klasifikacija. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių efektyvumas. Ekonominės interesų grupės. Neekonominės interesų grupės. Politinė kultūra. Politinės kultūros struktūra. Politinės kultūros elementai. Politinės kultūros tipai. Politinės kultūros funkcijos. Politinė sąmonė. Politinės sąmonės struktūros lygiai. Politinės sąmonės tipai. Viešoji politika. Viešosios politikos reiškimosi formos. Politikos prioritetai. Politinis procesas. Viešosios politikos teoriniai modeliai. Sprendimų priėmimas. Sprendimo priėmimo fazė. Biurokratijos samprata. Biurokratijos tipai. Biurokratijos bruožai. Biurokratijos kontrolės formos. Ekonomika. Ekonominių sistemų tikslai. Ekonominė politika. Ekonominės politikos priemonės. Ekonominių sistemų grupės. Rinkos ekonomika. Tradicinė pereinamoji ekonomika. Naujoji pereinamoji ekonomika. Rinkos ekonomikos trūkumai. Valstybės ekonominės veiklos formos ir funkcijos. Tarptautinių santykių samprata. Tarptautinių santykių požiūriai. Naujųjų amžių TS istorijos skirstymas. Užsienio politika. Užsienio politikos įgyvendinimo metodai. Užsienio politikos procesas. Nacionaliniai interesai. Strateginis sprendimas. Skaityti daugiau
Politologija (33)Politika kaip procesas. Politikos funkcijos. Politikos paradigmos. Politologijos objekto problema. Lyginamoji politologija. Biheviorizmas. Politinių sistemų teorijos. Politikos mokslų sistema. Keturi tranzitologijos etapai. Demokratija. 2 klasikiniai demokratijos modeliai. Ž.Ž. Ruso klasikinė demokratijos teorija. J. Šumpeteris: empirinė demokratijos teorija. Poliarchija. Režimai pagal konstitucinę valdžių sąrangą. Konstitucinio režimo Lietuvoje pobūdis. Pusiau prezidentinio režimo tipai Lietuvos praktikoje. Sisteminiai partijų bruožai. Partijų funkcijos. Politinės doktrinos. Socializmas. Šiuolaikinė socialdemokratija ir jos esmė. Naujoji kairė. Liberalizmas. Konservatizmas. Valdžia. Valdžios samprata. Trys pagrindiniai valdžios modeliai. Sąlygos, kurios būtinos susidaryti valdžios santykiui (pagal M. Weberį). Tradiciniai resursai (N. Makiavelis). Šiuolaikinė valdžios resursų klasifikacija. Valdžios rūšys pagal resursų vyravimą jos arsenale. Politinės valdžios savitumai. Autoritetas ir legitimumas. Legitimumo tipai. Valdžios autoriteto įgijimo būdai. Legitimumo lygiai. Valstybė. Etatistinė ir antietatistinė valstybės aiškinimo tradicija. Valstybės samprata. Valstybės požymiai. Valstybės kilmės teorijos. Organinė valstybės teorija (H. Spenseris). Visuomenės dėsniai. Prievartos teorijos. Marksistinė teorija. Klasių kova, žmonės – gamybos priemonės. Visuomeninės sutarties teorija. Valstybės raidos etapai Europoje. Tautinė valstybė. Valstybės funkcijos (funkcija – darymas, vykdymas). Valstybės formos. Modernieji režimai. Totalitarizmas. Auroritarizmas. Perėjimas iš autoritarizmo į demokratiją (tranzitologija). Demokratija (labiausiai ginčijama sistema). Skaityti daugiau
Politologija (38)Politikos sąvoka. Politikos mokslas kitų socialinių mokslų sistemoje. Politikos mokslo raida ir teorinės kryptys. Politikos mokslo formavimosi ypatybės. Politikos mokslo raidos etapai. Disciplinos institucionalizacija. Dabartinė politikos mokslo būklė. Politikos mokslo struktūra. Šiuolaikiniai politiniai režimai: demokratija, autoritarizmas, totalitarizmas. Pagrindiniai demokratijos modeliai ir teorijos. Modernioji demokratijos prigimtis ir jos aiškinimo problemos. Siekiant atskirti demokratiją nuo nedemokratinių sistemų, yra sutariama dėl trijų esminių elementų. Paini yra demokratijos teorijų klasifikacija. Empirinės demokratijos teorijos. Josepho A. Schumpeterio empirinė demokratijos teorija. Perėjimas iš autoritarizmo į demokratiją. Totalitarizmas ir jo bruožai. Liberalizmo principai. Klasikinis liberalizmas. Šiuolaikinis liberalizmas. Liberalizmo elementai. Asmens laisvė. Protas. Lygybė. Tolerancija. Visuomeninis susitarimas, konsensusas. Konstitucionalizmas. Klasikinis liberalizmas. Šiuolaikinis liberalizmas. Konservatizmas. Naujoji dešinė. Krikščioniškoji demokratija. Nacionalizmas. Konservatizmo elementai. Pragmatizmas. Žmogaus netobulumas. Valstybė, visuomenė. Hierarchija. Valdžia ir autoritetas. Nuosavybė. Paternalistinis konservatizmas. Naujoji dešinė. Neoliberalizmas. Neokonservatizmas. Socializmas. Socialdemokratija. Trečiasis kelias. Socializmo elementai. Marksizmo elementai. Komunizmas. Socialdemokratija. Trečiasis kelias. Konstitucija šiuolaikinėje visuomenėje: politologinis aspektas. Konstitucionalizmas ir demokratija. Parlamentas ir vykdomoji valdžia. Biurokratijos teorijos. Biurokratijos funkcijos ir kontrolė. Konstitucionalizmas. Konstitucijų raida ir rūšys. Teisinė-funkcinė politinių režimų tipologija. Parlamento struktūra ir funkcijos. R.A. Dahlis skiria keturis opozicijos tipus. Vykdomoji valdžia. Kolegialus vyriausybės tipas. Biurokratija ir Max Weber idealusis modelis. Biurokratijos bruožai šiuolaikinėje visuomenėje. Biurokratijos rekrutavimas. Biurokratijos kontrolės formos. Visuomenės struktūra ir šiuolaikinių partijų susiformavimas. Partinių sistemų klasifikacija. Partijų šeimos. Kairės-dešinės samprata. Koalicijų formavimas. Partijų genezės modeliai. Partijų tyrimo parametrai ir klasifikacija. Partinės sistemos ir jų tipologija. Skaityti daugiau
Politologija (39)Kas sudaro politinę sistemą? Jos funkcijos. S. Huntingtono 3 demokratijos bangos XIX amžiaus pradžia - XX amžiaus pabaiga (19 amžiaus pradžia – 20 amžiaus pabaiga). Demokratijos sampratos. Minimalios ir konsoliduotos demokratijos kriterijai. Šalies demokratizaciją lemiantys faktoriai. Politinė kultūra, jos rūšys. Sovietinis palikimas Lietuvos politinei kultūrai. Kas būdinga dabartinei? Bendri bruožai. Interesų grupės, jų funkcijos. Interesų grupių veiklos ypatumai ir lobistinės veiklos perspektyvos. Bendros interesų grupių ir valstybės sąveikos ypatybės. Rinkimų sistemos, jų bruožai. Rinkimų sistemos poveikis partijų skaičiui. Parlamentas ir vyriausybės sudarymas bei kontrolė. Vykdomoji valdžia ir parlamentas. Rinkimų sistema ir pusiau prezidentinis režimas. A. Gelner. B. Anderson. Šumpeteris. Kodėl pagal Šumpeterį neegzistuoja bendrasis gėris ir bendroji tautos valia? Kodėl rinkėjas nėra racionalus? Dėl ko išlieka klasikinė doktrina? Šumpeterio demokratinės doktrinos punktai. Skaityti daugiau
Politologija (4)Lentelių rinkinys. Temos: Politologijos šakos. Politologijos tyrimų ir analizės objektas. Politologijos sąveika su kitais mokslais. Politika ir valstybė. Politikos požymiai. Valdžios pobūdis. Ankstesnė ir dabartinė valstybės. Pilietybės įgijimo būdai. Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas ir praradimas. Tautos samprata. Autonomijų rūšys. Tautinės mažumos. Valstybinės valdžios savybės. Suvereniteto rūšys ir pobūdis. Legitimumo užtikrinimo būdai. Valdžios ir piliečių konfliktų rūšys. Demokratijos rūšys, principai. Pagrindinės nedemokratinio valdymo formos. Politinės doktrinos. Amžių politinė filosofija. Politinių doktrinų klasifikavimas. Lyginamoji politika: piliečių dalyvavimas. Rinkimų etapai, cenzai, sistemos, jų pranašumai ir trūkumai. Partijų tipai, pranašumai ir trūkumai. Interesų grupės. Interesų grupių ir vyriausybės sąveikos formos. Interesų grupių veikimo pliuralizmo sąlygomis būdai. Korporatyvizmas. Konstitucijų rūšys. Kompetencijos rūšys. Valstybinės valdžios rūšys. Valstybių valdymo sąrangos tipai. Aukščiausieji valstybės valdymo organai. Parlamentų struktūros. Parlamentinio valdymo ypatybės. Prezidentinio valdymo ypatybės. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valdžios sąranga. Lietuvos Respublikos aukščiausieji valdymo organai. Aukščiausiųjų Lietuvos Respublikos (LR) pareigūnų įgaliojimų nutrūkimas. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo ir Prezidento prerogatyvos. Valstybės administracijos rūšys, organizavimo būdai. Vyriausybės politikos įgyvendinimo būdai. Valstybės teisinės sistemos pagrindai. Vyriausybės politikos turinys. Diplomatinės ir konsulinės tarnybos. Valstybių sambūvio pavidalai. NATO susiformavimas. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) generaliniai sekretoriai, pagrindiniai organai, specializuotos tarpvalstybinės organizacijos. Svarbiausios tarptautinės organizacinės teisminės institucijos. Tarptautinės teisės šakos ir šaltiniai. Nevalstybiniai tarptautinės politikos veikėjai. Tarptautinės politikos esmės aiškinimas. Pasaulio valstybių skirstymas. Taikingi pusiausvyros ir karų laikotarpiai suverenių Europos valstybių istorijoje (nuo XVII amžiaus). Labiausiai išsivysčiusios pasaulio valstybės. Europos Sąjungos valstybės. Politologijos testai ir jų atsakymai. Skaityti daugiau
Politologija (40)Politika ir politologija. Politologijos mokslo atsiradimas ir jo esmė. Politologijos mokslo metodai ir funkcijos. Politinės filosofinės minties atsiradimas ir vystymasis. Politinė filosofija Antikoje. Viduramžių politinė filosofija. Renesanso epochos politinė filosofija. Naujųjų laikų politinė filosofija. Politinė valdžia. Valdžios esmė. Pagrindiniai valdžios elementai. Valdžios tipai. Politinė sistema. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos tipai ir funkcijos. Valstybė. Valstybės samprata. Valstybės atsiradimo prielaidos. Valstybės požymiai ir funkcijos. Valstybės tipai. Teisinė valstybė. Politiniai režimai. Politinių režimų samprata. Demokratinis režimas. Autoritarinis režimas. Totalitarinis režimas. Partijos, partinės sistemos ir visuomeniniai judėjimai. Politinių partijų esmė. Politinių partijų tipai ir funkcijos. Partinės sistemos esmė ir tipai. Visuomeniniai judėjimai ir interesų grupės. Rinkimai ir jų sistemos. Rinkimų etapai ir principai. Rinkimų sistemos. Politinis elitas. Politinio elito tipai ir funkcijos. Pagrindinės elitų teorijos. Politiniai lyderiai. Politinio lyderio fenomenas. Politinio lyderio tipai ir funkcijos. Pilietinė visuomenė. Pilietinės visuomenės samprata. Politinė kultūra ir politinė sąmonė. Politinė kultūra. Politinė sąmonė. Tarptautinės organizacijos. Jungtinių tautų organizacija. Europos Taryba. Šiaurės Atlanto sutarties organizacija. Europos Sąjunga. Vakarų Europos Sąjunga. Pasaulinė prekybos organizacija. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija. Skaityti daugiau
Politologija (41)Politika ir valdžia. Valstybė ir jos požymiai. Šiuolaikinė valstybė. Pilietybės samprata. Lietuvos respublikos pilietybė. Žmogaus teisės. Valdžios ir piliečių santykiai. Demokratijos esmė ir formos. Diktatūros ir jos formos. Rinkimai ir rinkimų sistemos. Rinkimai Lietuvos respublikoje. Politinės partijos ir partinės sistemos. Konstitucijos esmė ir vieta valstybės gyvenime. Skaityti daugiau
Politologija (7)Politika ir politologija. Politinė sfera. Politikos kryptys (policies). Politikos mokslo funkcijos. Analizės metodai. Politinės minties raida. Antika. Viduramžiai ir renesanso epocha. Naujieji laikai. Amerikos politinė mintis. Utopinis socializmas. Galia ir valdžia. Valdžios formos. Valdžia kaip priemonė ir kaip tikslas. Politinė valdžia. Valdžios pagrindai ir resursai. Resursų tipai. Politinės valdžios legitimumas. Politinės valdžios funkcijos. Politinė vadovybė/lyderystė ir politinis elitas. Lyderio fenomenas. Politinis ir valdantysis elitas. Elitų teorijos. Politinė sistema. Valstybė. Valstybė. Valstybės elementai. Teisminė valdžia. Valstybės formos. Valstybės sąranga. Politinis režimas. Demokratinės sistemos. Demokratijos prielaidos. Demokratija ir elitai. Pavojai demokratijai. Autoritariniai (autokratiniai) režimai. Legitimumo tipai. Konservatyvūs režimai. Radikalūs režimai. Autoritarinis parlamentarizmas. Militariniai režimai. Kleptokratijos - "vagių valdymas". Totalitarinis režimas. Politinės partijos. Politinių partijų struktūra ir funkcijos. Partijų funkcijos. Politinių partijų klasifikacija. Partinės sistemos. Partinių sistemų funkcionavimo ypatybės. Visuomeniniai judėjimai ir organizacijos. Interesų grupės. Teroristinės organizacijos. Revoliucinės organizacijos. Nacionalistinės organizacijos. Kova prieš terorizmą. Interesų grupės. Rinkimai ir rinkiminės sistemos. Rinkiminės sistemos. Rinkiminė kampanija. Politikos teatralizacija. Politinė kultūra ir politinė socializacija. Politinės srovės. Liberalizmas. Konservatizmas. Socialdemokratija. Komunizmas ir socializmas. Fašizmas ir nacionalsocializmas. Nacionalizmas. Islamiškasis fundamentalizmas. Politinis vystymasis. Politinė dinamika. Perėjimas iš autoritarizmo į demokratiją. Skaityti daugiau
Politologija (9)Politikos mokslo samprata, jos tyrimas, raida. Galia. Legitimumas. Valstybės samprata, jos rūšys. Totalitarizmas. Autoritarizmas. Demokratija. Poliarchija. Politinės institucijos. Partijos. Interesų grupės. Rinkimų sistemos. Politinė kultūra. Politinės ideologijos. Skaityti daugiau
Politologija. Politinė sistemaPolitologijos objektas. Politika. Politine valdžia ir politiniai santykiai. Valdžios ir valdžios santykių teorijų koncepcijos. Demokratija - politinio gyvenimo forma. Politinė sistema. Politinis elitas. Konstitucija demokratinėje visuomenėje. Pagrindinės socialinės - politinės doktrinos. Valstybės fenomenas. Skaityti daugiau
Rinkimai (4)Rinkimai. Rinkimų tipai. Cenzas. Rinkimų sistemos. Daugumos atstovavimo (DA) sistema. Proporcingo Atstovavimo (PA) Sistema. Politinės partijos rinkimų metu. Lietuvos Respublikos (LR) Savivaldybių tarybų rinkimai. Seimo rinkimai. Rinkimų funkcijos. Skaityti daugiau
S.M. Lipset. Politinis žmogus. Socialiniai politikos pagrindaiS.M. Lipset. Politinis žmogus. Socialiniai politikos pagrindai. Ekonominis vystymasis ir demokratija. Ekonominis vystymasis Europoje ir Amerikoje. Ekonominis vystymasis ir klasių kova. Metodologinis aspektas. Paskutiniai tyrimai ir išvados. Socialiniai demokratijos reikalavimai. Dirbančiųjų klasės autoritarizmas. Balsavimas ir demokratinė klasių kova postindustrinėje visuomenėje. Socialiniai demokratijos reikalavimai. Institucionalizacija. Vykdomosios valdžios ir rinkiminė sistemos. Vykdomosios valdžios pobūdis. Rinkiminės sistemos. Pilietinė visuomenė ir politinės partijos. Pilietinė visuomenė kaip politinė bazė. Politinės partijos kaip mediatoriai. Politinių partijų paramos šaltiniai. Įstatymo viešpatavimas. Skaityti daugiau
Suvereniteto sąvokos problemaSuvereniteto sąvokos problema. Valstybės išskirtinumas antikinėje senovėje. Viduramžiai. Viduramžių vidaus anarchija. Suvereniteto koncepcija. Suvereniteto sąvokos turinys. Demokratijos judėjimai. Demokratijos evoliucijos problema. Suvereniteto esmė tarptautinėje teisėje. Valdžios suverenumas. Suverenas ir valdinys. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės politikos teorijosLiberali demokratija: liberalizmo ir demokratijos santykis. Valstybė ir pilietinė visuomenė. Anarchizmo filosofiniai pagrindai: Maxo Stirnerio filosofija. Politinio anarchizmo teorija. Politinio anarchizmo kritika. Pliuralizmo filosofinės ištakos. Būtinos demokratijos sąlygos. Rinkimai ir partijų konkurencija. Pliuralizmas: interesų grupės, žiniasklaida ir politinė kultūra. "Naujoji dešinė": pagrindiniai principai ir Robertas Nozickas. Neopliuralizmas. Elito teorija. Žiniasklaidos vaidmuo. Biurokratijos problema. Neomarksizmas: pagrindinė šiuolaikinio marksizmo problema. Globalinės klasių kovos teorija. Neomarksizmas šiuolaikinėse išsivysčiusiose Vakarų visuomenėse: kapitalizmo ir susvetimėjimo kritika. Globalinės pasaulio ateities raidos vizijos: "istorijos pabaigos" teorija. Jos vertinimas. Globalinės pasaulio ateities raidos vizijos: "civilizacijų konflikto" teorija. Jos vertinimas. Osvaldas Spengleris ir "Vakarų saulėlydis". "Euroazijiečių" politinė filosofija. Skaityti daugiau
...