Šperos.lt > Politologija > Politologijos konspektai
Politologijos konspektai

(88 darbai)

Politikos objektasPolitikos esmė ir funkcijos. Mokslinės politikos principai. Politika kaip menas, principai. Politika sėkminga, jeigu. Politikos funkcijos. Politika skirstoma. Politologijos esmė ir funkcijos. Skaityti daugiau
Politikos teorijaSenovės Graikijos politinės teorijos. Platonas (427 -347). Politinės minties raida nuo senovės graikų ir naujųjų amžių visuotinės bendruomenės teorija. Prigimtinės teisės doktrina. Nacionalinės valstybės teorijos. Makiavelis. Thomas Hobbes. Žanas Ruso. G. Hegelis. Locke. Konservatizmas. Anarchizmas. Revoliucinis anarchizmas. Šiuolaikinis anarchizmas. Liberaliosios demokratijos teorijos. Pliuralizmas. Rinkimai. Partijų konkurencija. Interesų grupių kova. Žiniasklaida. Politinė kultūra. Naujoji dešinė. Neopliuralizmas. Elito teorijos. Požiūris į rinkimus. Požiūris į politines partijas. Žiniasklaidos vaidmuo demokratijoje. Interesų grupių vaidmuo. Skaityti daugiau
Politinė kultūraPlatono valstybės teorija. Aristotelis: politiniai idealai ir politinės realijos. Valstybė ir žmogus. Valstybės santvarkos formos. Viduramžių socialinės-politinės teorijos. Tomas Akvinietis: gamta ir visuomenė. N.Makiavelis: konstruktyvios politologijos ištakos. Naujųjų amžių socialinės-politinės teorijos. .Ž.Ž.Ruso visuomenės sutarties teorija. I.Kantas: moralės prigimtis. Psichoanalizė ir neofroidizmas: individo ir visuomenės santykis. Z.Froido psichoanalizė. E.Fromo žmogaus filosofija. Skaityti daugiau
Politinė kultūra (3)Platono valstybės teorija. Aristotelis: politiniai idealai ir politinės realijos. Valstybės santvarkos formos. Viduramžių socialinės-politinės teorijos. Tomas Akvinietis: gamta ir visuomenė. N.Makiavelis: konstruktyvios politologijos ištakos. Naujųjų amžių socialinės-politinės teorijos. Ž.Ž.Ruso visuomenės sutarties teorija. I.Kantas: moralės prigimtis. Psichoanalizė ir neofroidizmas: individo ir visuomenės santykis. Z. Froido psichoanalizė. E. Fromo žmogaus filosofija. Skaityti daugiau
Politinė kultūra (6)Žmogus ir valstybė. Šiuolaikinės valstybė samprata. Valstybė ir tauta. Suverenitetas. Piliečiai ir vyriausybė. Vyriausybė ir piliečiai. Vyriausybės ir piliečių konfliktai. Demokratija ir diktatūra. Demokratija ir diktatūra. Rinkimai demokratinėje valstybėje. Partijos šiuolaikinėje valstybėje. Valdžios sąranga valstybėje. Valstybės konstitucija. Geografinis valdžios suskirstymas. Valstybės valdymo formos. Politinės doktrinos. Liberalizmas. Socializmas. Konservatizmas. Komunizmas ir fašizmas. Nacionalizmas (tautiškumas). Feminizmas. Globalizacija. Skaityti daugiau
Politinė kultūra ir politinė socializacijaPolitinė kultūra. Socialinės psichologijos ir antropologijos. Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) sociologija. Socialiniai tyrimai. Politinės kultūros klasifikacija. Socializacija ir politinė socializacija. Politinės socializacijos funkcijos ir institutai. Skaityti daugiau
Politinės institucijosPolitinės institucijos. Institucija. Valstybė. Konstitucija ir politinis procesas. Politinio proceso juridizacija. Konstitucija. Ištakos. Konstitucija – istorinio demokratizacijos vykdymo pasekmė. Pagrindiniai bruožai. Konstitucijos turinio apžvalga. Tipai ir formos. Konstitucijos aiškinimas. Pagrindinės valdžios institucijos ir jų sąveika. Parlamentas. Suvereniteto doktrina. Parlamento apibūdinimas, istorinė raida. Šiuolaikinis parlamentas. Parlamento struktūra. Komisijos. Parlamento personalinė sudėtis, skaitlingumas. Partijų pasiskirstymo formos. Opozicijos rūšys. Principų opozicija. Parlamento funkcijos. Darbo organizavimas. Parlamento veikla ir suvereniteto samprata. Pusiau prezidentinė sistema. Konstituciniai teismai, konstitucijos kontrolė. Konstitucijos kontrolė ir jos raidos etapai. Konstitucijos priežiūros sistema. Institucijos ir jų formavimo principai. Konstitucijos priežiūros formos. KT, jų funkcijos. Partijos. Kilmė. Istorinė raida. Samprata, tyrimo apžvalga. Genezės modeliai. Partijos raidos etapai. Vakarų Europos ir posovietinėse demokratijose partijos turi šiuos esminius skirtumus. Partijos vieta pilietinėje visuomenėje ir valstybėje. Partinė sistema. Apibūdinimas ir sistemos savybės. Raidos etapai (stadijos). Partinės sistemos raida. Rinkimai ir rinkimų sistemos. Apibūdinimas. Istorinė raida. Rinkimų sistemos, jų apžvalga. Biurokratija. Atrankos modeliai (Biurokratijos sudarymas). Teismai. Interesų grupės. Interesų grupių ir vyriausybės sąveika. Interesų grupės ir politinės partijos. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių Lietuvoj apžvalga. Bendrieji teisės principai. Teisinių sistemų tipai. Vakarų teisės tradicijos krizė. Teisinės sistemos vidaus struktūra. Teisėkūros principai. Teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijos. Teisėsauga. Teisminės valdžios specifika. Teismų sistemos, jų struktūra ir formos. Lietuvos Respublikos (LR) teismai. Teisminės valdžios savivalda. Teisėtvarka. Ombudsmenas. Skaityti daugiau
Politinės partijos (3)Politinės partijos ir jų klasifikacija. Partija. Partijai yra būdingi šie bruožai. M. Duvergeris. G. Sartori. Partijų tyrimo parametrai ir klasifikacija. Institucionalizacija. Politinė-idėjinė orientacija. Partijų klasifikavimo pamatas. Partinės sistemos ir jų tipologija. M. Duvergeris. Partinių sistemų klasifikacija. G. Sartori partijų tipologija. Skaityti daugiau
Politinės srovėsLiberalizmas. Konservatizmas. Socialdemokratija. Komunizmas ir socializmas. Fašizmas ir nacionalsocializmas. Nacionalizmas. Skaityti daugiau
Politinės teorijos (3)Politikos teorijos esmė ir funkcijos. Politikos ir politinės teorijos samprata. Politinės teorijos formavimo procesas (pasaulėžiūra- ideologija- politine teorija- politine programa). Politikos teorijų klasifikacija. Politikos teorijų funkcijos. Politines partijos vaidmuo kuriant ir įgyvendinant politinę teoriją. Klasikinės demokratijos teorija. Demokratijos idėjos raida. Klasikinės demokratijos teorijos susiformavimas. Demokratijos samprata. Demokratijos principai. Demokratijos sąlygos. Demokratijos privalumai ir trūkumai. Liberalizmas. Liberalizmo genezė (atsiradimas). Liberalizmo samprata. Liberalizmo doktrinos esmė. Ankstyvasis liberalizmas Anglijoje ir Prancūzijoje. Klasikinės formos liberalizmas. Neoliberalizmas. Šiuolaikinis liberalizmas: socialliberalizmas ir liberaldemokratizmas. Skaityti daugiau
Politinės teorijos (6)Politikos ir politinės teorijos samprata. Kas tai yra politika? Pagrindinės politinių doktrinų funkcijos. Politinių partijų funkcijos. Klasikinės demokratijos teorijos kritika. Demokratijos principai. Tautos suverenitetas. Laisvė ir lygybė. Demokratijos sąlygos: pliuralizmas, tolerancija, viešumas. Pasaulėžiūra. Ideologija. Politinės doktrinos. Liberalizmas. Žmogaus vieta visuomenėje. Lygybės principas. Liberalioji teisė. Požiūris į įstatymą ir tvarką. Požiūris į valdžią. Liberalizmo vertybės. Konservatizmas. Socializmas. Anglijos imperinė doktrina. Ekstremistinės teorijos. Trockizmas. Naujųjų kairiųjų judėjimas. Ekspansinės teorijos. Komunizmas. Socialdemokratija. Nacionalizmas. Bendrieji nacionalizmo tikslai ir bruožai. Demokratijos idėjos raida. Klasikinės demokratijos teorijos pagrindiniai principai. Šiuolaikinės demokratijos samprata. Politinės teorijos formavimo procesas (pasaulėžiūra, ideologija, politinė teorija). Politinės partijos vaidmuo įgyvendinant politines teorijas. Demokratijos idėjos raida. Demokratijos privalumai ir trūkumai. Liberalizmo genezė. Žmogaus prigimtinės teisės ir visuomenės sutarties sąvokos. Liberalizmo samprata. Liberalizmo doktrinos esmė. Ankstyvasis liberalizmas Anglijoje ir Prancūzijoje. Liberalizmas Prancūzijoje. Benjaminas Konsta. Klasikinis liberalizmas. Konservatizmo samprata. Pagrindinės konservatizmo idėjos. Pagrindinės konservatizmo idėjos. Neokonservatizmas. Šiuolaikinis liberalizmas. Liberalų demokratizmas ir socialliberalizmas. Liberaliosios demokratijos idėjos. Socialliberalizmo ideologija. Konservatizmas. Skaityti daugiau
Politiniai režimai (2)Politinis režimas. Totalitarizmas ir autoritarizmas – samprata, pagrindiniai bruožai ir tipai. Politinio režimo samprata ir klasifikacija. Demokratija ir poliarchija. Demokratija ir jos bruožai. Poliarchija ir jos skirtumas nuo demokratijos. Poliarchijos susiformavimo sąlygos. Totalitarizmo samprata, pagrindiniai bruožai ir tipai. Autoritarizmo samprata ir tipai. Skaityti daugiau
PolitologijaPolitologijos objektas. Politika (esmė, kilmė, funkcijos). Politinė valdžia ir politiniai santykiai (kilmė, formos, rūšys). Valdžios ir valdžios santykių teorijų koncepcijos. Valdžios resursai. Demokratija - politinio gyvenimo forma. Politinė sistema. Politinės partijos. Partinės sistemos. Partinės sistemos ir jų tipologija. Politinis elitas. Konstitucija demokratinėje visuomenėje. Pagrindinės socialinės - politinės doktrinos (liberalizmas, konservatizmas, komunizmas, fašizmas, social - demokratinė ideologija). Valstybės fenomenas (atsiradimas, raidos tendencijos, modernios ir teisinės valstybės principai). Skaityti daugiau
Politologija (10)Politikos supratimas ir aiškinimas. Politika, visuomenės politinis gyvenimas, politinė sistema. Valdžia. Valstybė. Politiniai rėžimai. Demokratiniai ir nedemokratiniai politiniai rėžimai. Konstitucija, konstitucionalizmas ir valstybės valdymo institucijos. Rinkimai. Interesų grupės. Politinės partijos ir partinės sistemos. Politinės ideologijos. Skaityti daugiau
Politologija (12)Šiuolaikinės politikos samprata. Mokslinis politikos supratimas. Politologijos sąvokos samprata. Mokslo apie politiką apibūdinimas. Politikos mokslo objektas ir tyrimo metodai. Politikos mokslo tyrimo metodai. Pagrindinės politikos mokslo funkcijos. Politika ir dorovė. Antika, V. Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) mąstytojų idėjos apie valstybę politiką ir valdžios padalijimą. Monarchistines ideologijos atsiradimas. Senovės graikų demokratijos samprata. Demokrito mokymas apie valstybę. Platono idealios valstybės modelis. Aristotelio mokymai. Aristotelio valstybės atsiradimo teorija. Makiavelio požiūris į politiką ir politikos mokslą. Makiavelio požiūris į valstybės ir valymo formas. Makiavelis apie valdymo formas. Š.L. Monteskje apie politinę esmę ir valdymo formas. Š.L. Monteskje apie politinę laisvę. Š.L. Monteskje apie valdžios padalijimą. Monteskje apie valdymo formas. Tomas Džefersonas apie prigimtines teises ir liaudies suverenitetą. Valstybė kaip aukščiausioji visuomenės organizacija. Valstybių atsiradimas. Valstybių kilmės teorijos. Pagrindiniai valstybės sudėtiniai elementai ir požymiai: tauta, valdžia, suverenitetas, teritorija. Valstybės pripažinimas. Valstybių formos. Pagrindinės valstybių funkcijos. Valstybės valdymo sistema. Teisine valstybė ir jos pagrindiniai principai. Skaityti daugiau
Politologija (13)Politika ir valstybė. Viešieji reikalai ir valdžia. Valstybė. Valdžios legitimumas. Valdžios ir piliečių konfliktai. Demokratija ir diktatūra. Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme. Rinkimai. Rinkimų sistemos. Politinės partijos. Partinės sistemos. Interesų grupės. Pliuralizmas ir korporatyvizmas. Valdžios institucijos. Konstitucija. Skaityti daugiau
Politologija (17)Politikos esmė. Valstybė, jos tipai ir formos. Pilietybė. Pilietybės įgijimo ir netekimo būdai. Valdžios ir piliečių santykiai, konfliktai ir jų formos. Žmogaus ir piliečio teisės. Demokratijos esmė ir jos formos. Diktatūros ir jų formos. Diktatūros ir jų formos. Rinkimai. Rinkimų sistemos: proporcinio atstovavimo ir daugumos atstovavimo (mažoritarinė). Svarbiausios šiuolaikinės politinės doktrinos. Politinės partijos ir partinės sistemos. Politinės partijos Lietuvoje. Konstitucijos esmė ir jos vieta valstybės gyvenime. Lietuvos respublikos seimas, jo rinkimų tvarka ir funkcijos. Respublikos Prezidentas, jo rinkimų tvarka ir funkcijos. Lietuvos respublikos Vyriausybė, jos formavimas ir funkcijos. Svarbiausios tarptautinės organizacijos ir Lietuva. Europos Sąjunga. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) institucijos. Kuo skiriasi Europos taryba ir Europos sąjunga? Kuo narystė Europos Sąjungoje naudinga Lietuvai ir jos piliečiams? Ar narystės Europos Sąjungoje reikalavimai atitinka Lietuvos interesus? Skaityti daugiau
Politologija (2)Politologijos pagrindai - Politika ir valstybė, Valstybė: gyventojai, teritorija, valdžia ir pripažinimas, Valdžios ir piliečių konfliktai, Legitimumas, Demokratija ir diktatūra, Politinės doktrinos, Antikinė politinė filosofija, Viduramžių politinė filosofija, Naujųjų laikų politinė filosofija, Liberalizmas, Konservatizmas, Socializmas, Politinis spektras, Lyginamoji politika: piliečių dalyvavimas, Rinkimai, Rinkimų sistemos, Politinės partijos, Interesų grupės, Pliuralizmas ir korporatyvizmas, Konstitucija, Parlamentas, Parlamentinis valdymas. Skaityti daugiau
Politologija (21)Bendrieji politologijos klausimai. Termino "politologija" kilmė ir reikšmė. Politikos mokslo objektas. Politinio tyrimo metodai. Politologijos funkcijos. Politika kaip socialinė realybė. Politikos samprata ir funkcijos. Politikos objektas. Politizacija. Politiniai santykiai, interesai, institutai. Politikos subjektai. Politinė Valdžia. Politinės valdžios samprata ir požymiai. Politinės valdžios šaltiniai ir resursai. Politinė valdžia ir valstybinė valdžia. Valdžios legitimumo problema. Demokratija kaip politinės organizacijos forma. Politinės valdžios subjektai. Politinio elito teorijos. Politinio elito tipai. Politinio lyderio samprata. Politinių lyderių tipai. Politinė sistema. Politinės sistemos koncepcijos raida. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos funkcijos. Politinės sistemos tipologija. Politinė sistema ir pilietinė visuomenė. Valstybė kaip politinės sistemos elementas. Teisinė valstybė. Pilietinės visuomenės samprata. Politinės partijos ir partinės sistemos. Politinės partijos samprata. Politinės partijos struktūra. Politinių partijų funkcijos. Pagrindiniai politinių partijų tipai. Partinės sistemos samprata. Partinių sistemų tipai. Interesų grupės. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių tipai. Politinė kultūra. Politinės kultūros samprata. Politinės kultūros struktūra. Politinės kultūros tipai. Politine socializacija. Politinis procesas. Politinio proceso samprata. Politinio proceso struktūra. Skaityti daugiau
Politologija (22)Politologijos mokslo objektas ir teorinės kryptys. Politologijos objektas (ribų nustatymo problema). Moksliškumo problema. Teorinės kryptys. Valdžia ir jos reiškimosi formos. Valdžios sampratos. Valdžios šaltiniai. S. Lukeso valdžios aiškinimas. Vienmatis požiūris. Dvimatis požiūris. Trimatis požiūris. Sisteminė politinio gyvenimo analizė. Pagrindiniai sisteminės politinio gyvenimo analizės teiginiai ir kategorijos. Pagrindinės D. Eastono politinės sistemos kategorijos ir jų reikšmės. Struktūrinė-funcionalistinė politinės sistemos samprata – G. Almondo modelis. Pagrindiniai struktūralistinio sistemos aiškinimo teiginiai. Politinės sistemos posistėmės. Politinės sistemos funkcijos. Sisteminio ir stuktūralistinio politikos aiškinimo reikšmė ir jų taikymo galimybės. Politinių sistemų klasifikavimas ir tipologizacija. Politiniai režimai. Politinio režimo samprata ir klasifikacija. Demokratija ir poliarchija. Poliarchija ir jos skirtumas nuo demokratijos. Poliarchijos susiformavimo sąlygos. Totalitarizmo samprata, pagrindiniai bruožai ir tipai. Autoritarizmo samprata ir tipai. Valstybė ir jos formos. Valstybė ir tauta. Tautinė valstybė. Teisinė valstybė. Skaityti daugiau