Šperos.lt > Politologija
Politologija

(1132 darbai)

Politologija (24)Liberalizmo genezė. Liberalizmo samprata. Liberalizmo doktrinos esmė. Ankstyvasis liberalizmas Anglijoje ir Prancūzijoje. Klasikinis liberalizmas. Neoliberalizmas. Šiuolaikinis liberalizmas. Socialliberalizmo idėjos. Konservatizmas. Konservatizmo atsiradimas. Konservatizmo samprata. Konservatizmo tipologija. Klasikinis konservatyvizmas. Neokonservatizmas. Skaityti daugiau
Politologija (25)Partijos samprata. Partijų klasifikacija pagal tikslus. Partijų klasifikacija pagal veiklos stilių. Partijų funkcijos. Partijų ideologija. Liberalizmas. Konservatizmas. Demokratinis socializmas. Rinkimai. Demokratinių rinkimų bruožai. Rinkimų sistemos. Absentizmas. Konstitucija. Konstitucionalizmo samprata. Nerašytinė konstitucija. Rašytinė konstitucija. Konstitucinė kontrolė. Konstitucinės priežiūros formos. Politika. Politinė sistema. Pilietinė visuomenė. Politinė filosofija. Ideologija. Geopolitika. Tarptautiniai santykiai. Tarptautinė teisė. Viešasis administravimas. Biheviorizmas. Valstybė. Organizacija. Globalizacija. Politikos mokslo samprata. Politikos mokslo metodika. Politinė sistema. Respublikos tipai. Politinis rėžimas. Pliuralizmas. Parlamento struktūra. Parlamento kompetencija. Monarchijos tipai. Nomenklatūra. Nedemokratinis valdymas. Valstybės forma. Valdymo forma. Valdymo stilius. Valdžios suskirstymo teorijos. Vykdomosios valdžios institucijos. Valstybės vadovų teisės ir privilegijos. Valstybės vadovo kompetencija. Vyriausybės struktūra. Vyriausybės kompetencija. Totalitarinis valdymas. Totalitarinio valdymo charakteristika. Teisminės valdžios sistemos. Teisminės valdžios samprata. Teisinės konstitucinės kontrolės formos. Autonomija. Autoritarinis režimas. Autoritarinių rėžimų klasifikacija. Autoritarinių rėžimų bruožai. Administracinių teismų sistema. Biudžetas. Biurokratija. Bendrosios jurisdikcijos teismų sistema. Demokratijos požymiai. Demokratijos principai. Demokratinio politinio rėžimo bruožai. D. Eastono politinio gyvenimo koncepcija. D. Eastono politinės sistemos modelis. Federacinė valstybė. Fašizmas. Frakcija. Idemnitetas. Imunitetas. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Jurisdikcija. Justicija. Kiekybiniai metodai. Kokybiniai metodai. Konfederacija. Komunizmas. Konstitucinė justicija ir kontrolė. Legitimiškumas. Opozicijos. Unitarinė valstybė. Skaityti daugiau
Politologija (26)Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) teismų sistema. Federacijos teismų sistema. 1–oji federalinės teismų sistemos pakopa – Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Aukščiausiasis teismas. Antroji federalinės teismų sistemos pakopa – Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) apeliaciniai teismai. Trečioji federalinės teismų sistemos pakopa – apygardų teismai. Valstijų teismų sistemos. Europos Sąjungos (ES) teisė. Lietuvos teismų sistema. Skaityti daugiau
Politologija (27)Partijos samprata. Partijų klasifikacija pagal tikslus. Partijų klasifikacija pagal veiklos stilių. Partijų funkcijos. Partijų ideologija. Liberalizmas. Konservatizmas. Demokratinis socializmas. Rinkimai. Demokratinių rinkimų bruožai. Rinkimų sistemos. Absentizmas. Konstitucija. Konstitucionalizmo samprata. Nerašytinė konstitucija. Rašytinė konstitucija. Konstitucinė kontrolė. Konstitucinės priežiūros formos. Politika. Politinė sistema. Pilietinė visuomenė. Politinė filosofija. Ideologija. Geopolitika. Tarptautiniai santykiai. Tarptautinė teisė. Viešasis administravimas. Biheviorizmas. Valstybė. Organizacija. Globalizacija. Politikos mokslo samprata. Politikos mokslo metodika. Politinė sistema. Respublikos tipai. Politinis rėžimas. Pliuralizmas. Parlamento struktūra. Parlamento kompetencija. Monarchijos tipai. Nomenklatūra. Nedemokratinis valdymas. Valstybės forma. Valdymo forma. Valdymo stilius. Valdžios suskirstymo teorijos. Vykdomosios valdžios institucijos. Valstybės vadovų teisės ir privilegijos. Valstybės vadovo kompetencija. Vyriausybės struktūra. Vyriausybės kompetencija. Totalitarinis valdymas. Totalitarinio valdymo charakteristika. Teisminės valdžios sistemos. Teisminės valdžios samprata. Teisinės konstitucinės kontrolės formos. Autonomija. Autoritarinis režimas. Autoritarinių rėžimų klasifikacija. Autoritarinių rėžimų bruožai. Administracinių teismų sistema. Biudžetas. Biurokratija. Bendrosios jurisdikcijos teismų sistema. Demokratijos požymiai. Demokratijos principai. Demokratinio politinio rėžimo bruožai. D. Eastono politinio gyvenimo koncepcija. D. Eastono politinės sistemos modelis. Federacinė valstybė. Fašizmas. Frakcija. Idemnitetas. Imunitetas. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Jurisdikcija. Justicija. Kiekybiniai metodai. Kokybiniai metodai. Konfederacija. Komunizmas. Konstitucinė justicija ir kontrolė. Legitimiškumas. Opozicijos. Unitarinė valstybė. Skaityti daugiau
Politologija (28)Politologija – mokslas apie politiką. Pagrindinės politikos funkcijos. Dabarties politinės sistemos. Politinė valdžia. Demokratija: teorija ir politinė praktika. Dabartinės demokratijos supratimas. Ekonominės, pliuralistinės demokratijos pagrindai. Rinkimai. Politinė sistema. Partijos ir visuomeniniai judėjimai. Skaityti daugiau
Politologija (29)Politologija – mokslas apie politiką. Pagrindinės politikos funkcijos. Politinė valdžia. Demokratija: teorija ir politinė praktika. Rinkimai. Politinė sistema. Partijos ir visuomeniniai judėjimai. Skaityti daugiau
Politologija (3)Politikos samprata. Kas yra politika? Politikos tyrinėjimo istorija. Svarbiausios politinės institucijos. Parlamentas. Parlamento kilimas. Parlamentų struktūra. Dviejų parlamento rūmų priežastys. Aukštesniųjų parlamento rūmų sudarymo tvarka. Parlamento struktūra ir jo darbo organizavimas. Parlamento funkcijos. Vyriausybė. Vyriausybės reikšmė, struktūra ir funkcija. Vyriausybės vadovas. Prezidentas. Istorija ir prezidento institucijos paplitimas. Prezidento galios skirtumai. Prezidentų rinkimo tvarka. Konstitucionalizmas. Skaityti daugiau
Politologija (30)Termino "politologija" kilmė ir reikšmė. Politikos mokslo objektas. Politinio tyrimo metodai. Politologijos funkcijos. Politikos samprata ir funkcijos. Politikos objektas. Politiniai santykiai, interesai, institutai. Politikos subjektai. Politinės valdžios samprata ir požymiai. Politinės valdžios šaltiniai ir resursai. Politinė valdžia ir valstybinė valdžia. Valdžios legitimumo problema. Demokratija kaip politinės organizacijos forma. Politinio elito teorijos. Politinio elito tipologija. Politinio lyderio samprata. Politinių lyderių tipai. Politinės sistemos koncepcijos raida. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos funkcijos. Politinės sistemos struktūra. Politinių sistemų tipologija. Politinio proceso samprata. Valstybė kaip politinės sistemos elementas. Teisinė valstybė. Pilietinės visuomenės samprata. Politinio režimo samprata. Totalitarizmo samprata ir pagrindiniai bruožai. Autoritarizmo samprata ir pagrindiniai bruožai. Autoritarizmo tipai. Mišraus tipo ir pereinamieji režimai. Valdymo formos sąvoka ir klasifikacija. Monarchijos samprata, bruožai ir rūšys. Atskirų monarchijos rūšių ypatybės. Respublikos bruožai, rūšys ir ypatybės. Prezidentinės respublikos požymiai. Parlamentinė respublika. Mišri valdymo forma, jos ypatumai. Valstybės teritorinės struktūros ypatumai. Teritorinių vienetų pagrindinės rūšys, politiniai ir administraciniai vienetai. Unitarinė valstybė, jos požymiai. Partinės sistemos samprata. Partinių sistemų tipai. Rinkimų principai ir cenzai. Rinkimų sistemos sąvoka ir rūšys. Mažoritarinė rinkimų sistema. Proporcinė rinkimų sistema. Rinkiminė kampanija. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Rinkėjų sąrašai, kandidatų iškėlimo ir registravimo tvarka. Balsavimas ir absenteizmas. Rinkimų rezultatų nustatymas. Skaityti daugiau
Politologija (31)Politika kaip procesas susideda iš. Politikos funkcijos. 2 politikos paradigmos. Politologijos objekto problema. Lyginamoji politologija. Markso visuomenės raidos. Politinių sistemų teorijos. Politikos mokslų sistema. Keturi tranzitologijos etapai. Demokratija. 2 klasikiniai demokratijos modeliai. Ž.Ž.Ruso klasikinė demokratijos teorija. J.Šumpeteris: empirinė demokratijos teorija. Poliarchija. Režimai pagal konstitucinę valdžių sąrangą. Konstitucinio režimo Lietuvoje pobūdis. Pusiau prezidentinio režimo tipai Lietuvos praktikoje. Partijų funkcijos. Politinės doktrinos. Socializmas. Šiuolaikinė socialdemokratija ir jos esmė. Naujoji kairė. Liberalizmas. Konservatizmas. Valdžia. Trys pagrindiniai valdžios modeliai. Sąlygos, kurios būtinos susidaryti valdžios santykiui (pagal M. Weberį). Politinės valdžios subjektai. Valdžios funkcijos. Valdžios raidos etapai. Valdžios formos. Valdžios resursai. Tradiciniai resursai (N. Makiavelis). Šiuolaikinė valdžios resursų klasifikacija. Valdžios rūšys pagal resursų vyravimą jos arsenale. Politinės valdžios savitumai. Autoritetas ir legitimumas. Legitimumo tipai. Valdžios autoriteto įgijimo būdai. Legitimumo lygiai. Valstybė. Valstybės požymiai. Valstybės kilmės teorijos. Aristotelio valstybės teorija. Polibijus. Organinė valstybės teorija. Prievartos teorijos. Tomas Akvinietis. Liudvikas Gumplovičius. Marksistinė teorija. Visuomeninės sutarties teorija. Valstybės raidos etapai Europoje. Tautinė valstybė. Valstybės funkcijos (funkcija – darymas, vykdymas). Valstybės formos. Modernieji režimai. Totalitarizmas. Autoritarizmas. Perėjimas iš autoritarizmo į demokratiją (tranzitologija). Demokratija (labiausiai ginčijama sistema). Skaityti daugiau
Politologija (32)Interesų grupės. Interesų grupių klasifikacija. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių efektyvumas. Ekonominės interesų grupės. Neekonominės interesų grupės. Politinė kultūra. Politinės kultūros struktūra. Politinės kultūros elementai. Politinės kultūros tipai. Politinės kultūros funkcijos. Politinė sąmonė. Politinės sąmonės struktūros lygiai. Politinės sąmonės tipai. Viešoji politika. Viešosios politikos reiškimosi formos. Politikos prioritetai. Politinis procesas. Viešosios politikos teoriniai modeliai. Sprendimų priėmimas. Sprendimo priėmimo fazė. Biurokratijos samprata. Biurokratijos tipai. Biurokratijos bruožai. Biurokratijos kontrolės formos. Ekonomika. Ekonominių sistemų tikslai. Ekonominė politika. Ekonominės politikos priemonės. Ekonominių sistemų grupės. Rinkos ekonomika. Tradicinė pereinamoji ekonomika. Naujoji pereinamoji ekonomika. Rinkos ekonomikos trūkumai. Valstybės ekonominės veiklos formos ir funkcijos. Tarptautinių santykių samprata. Tarptautinių santykių požiūriai. Naujųjų amžių TS istorijos skirstymas. Užsienio politika. Užsienio politikos įgyvendinimo metodai. Užsienio politikos procesas. Nacionaliniai interesai. Strateginis sprendimas. Skaityti daugiau
Politologija (33)Politika kaip procesas. Politikos funkcijos. Politikos paradigmos. Politologijos objekto problema. Lyginamoji politologija. Biheviorizmas. Politinių sistemų teorijos. Politikos mokslų sistema. Keturi tranzitologijos etapai. Demokratija. 2 klasikiniai demokratijos modeliai. Ž.Ž. Ruso klasikinė demokratijos teorija. J. Šumpeteris: empirinė demokratijos teorija. Poliarchija. Režimai pagal konstitucinę valdžių sąrangą. Konstitucinio režimo Lietuvoje pobūdis. Pusiau prezidentinio režimo tipai Lietuvos praktikoje. Sisteminiai partijų bruožai. Partijų funkcijos. Politinės doktrinos. Socializmas. Šiuolaikinė socialdemokratija ir jos esmė. Naujoji kairė. Liberalizmas. Konservatizmas. Valdžia. Valdžios samprata. Trys pagrindiniai valdžios modeliai. Sąlygos, kurios būtinos susidaryti valdžios santykiui (pagal M. Weberį). Tradiciniai resursai (N. Makiavelis). Šiuolaikinė valdžios resursų klasifikacija. Valdžios rūšys pagal resursų vyravimą jos arsenale. Politinės valdžios savitumai. Autoritetas ir legitimumas. Legitimumo tipai. Valdžios autoriteto įgijimo būdai. Legitimumo lygiai. Valstybė. Etatistinė ir antietatistinė valstybės aiškinimo tradicija. Valstybės samprata. Valstybės požymiai. Valstybės kilmės teorijos. Organinė valstybės teorija (H. Spenseris). Visuomenės dėsniai. Prievartos teorijos. Marksistinė teorija. Klasių kova, žmonės – gamybos priemonės. Visuomeninės sutarties teorija. Valstybės raidos etapai Europoje. Tautinė valstybė. Valstybės funkcijos (funkcija – darymas, vykdymas). Valstybės formos. Modernieji režimai. Totalitarizmas. Auroritarizmas. Perėjimas iš autoritarizmo į demokratiją (tranzitologija). Demokratija (labiausiai ginčijama sistema). Skaityti daugiau
Politologija (34)Politika. Politologija. Vidinė mokslo šakų struktūra. Valstybė. Valstybių formos. 3 pagrindiniai valstybės valdymo tipai. Konstitucija. Konstitucijos funkcijos. Trys pagrindiniai rinkimų sistemų tipai. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Interesų grupė. Valdžia. Demokratija. Diktatūra. Politinis režimas. Partinė sistema. Pliuralizmas ir korporatyvizmas. Biurokratija. Vietos savivalda. Biudžetas. Ekonominė politika. Politinė partija. Liberalizmas. Socialdemokratija. Konservatizmas. Konstitucionalizmas. Politinis dalyvavimas. Politinė sistema. Politinių partijų funkcijos. Politinė teorija. Socialinė politika. Europos Sąjunga. Europos Sąjungos. konstitucinė sutartis. Narystės Europos sąjungoje sąlygos. Tarptautiniai santykiai. Skaityti daugiau
Politologija (35)Politikos mokslo atsiradimas ir ypatumai. Politologijos mokslo esmė ir jos objektas. Pagrindinės politologijos funkcijos. Politinės sistemos esmė ir jos struktūra. Politinės sistemos tipai ir jos funkcijos. Valdančioji-integracinė funkcija. Strateginė funkcija. Organizacinė funkcija. Reguliacijos funkcija. Politinės socializacijos funkcija. Politinės komunikacijos funkcija. Politinių režimų esmė. Politinių režimų tipai. Valstybės atsiradimo prielaidos. Valstybės esmė ir pagrindiniai jos elementai. Valstybės tipai. Pagrindinės valstybės funkcijos. Valdžios formos ir tipai. Pagrindiniai valdžios elementai ir jos ištekliai. Politinės valdžios legitimumas. Politinės valdžios funkcijos. Partijų atsiradimas. Partijų tipai ir funkcijos. Socialinių interesų integracijos funkcija. Socialinių interesų išreiškimo ir atstovavimo funkcija. Politinės socializacijos funkcija. Kovos dėl valdžios formavimo funkcija. Rinkiminės kompanijos organizavimo funkcija. Valdymo funkcija. Politinių partijų finansavimas. Finansavimo šaltiniai. Partinės sistemos esmė. Partinės sistemos tipai. Daugiapartinė sistema. Dvipartinė sistema. Dvipartinė modifikuota sistema. Blokų sistema. Dominavimo (vyravimo) partinė sistema. Visuomeniniai-politiniai judėjimai ir interesų grupės. Rinkimų esmė ir eiga. Rinkimų teisės nustatymas. Valstybės teritorijos padalijimas į rinkimines apygardas. Rinkėjų registravimas ir rinkėjų sąrašų sudarymas. Rinkėjų sąrašai. Kandidatų iškėlimas ir registravimas. Priešrinkiminė kampanija. Balsavimas. Rezultatų nustatymas ir mandatų suteikimas. Rinkimų sistemos esmė. Politinio elito samprata. Politinių elitų tipai. Politinių lyderių esmė. Politinių lyderių tipai. Pagrindines politinio lyderio funkcijos. Analitinė funkcija. Organizacinė funkcija. Integruojanti funkcija. Novatorinė funkcija. Komunikacinė funkcija. Instrumentinė funkcija. Orientacinė funkcija. Pilietinės visuomenės samprata. Pilietinė visuomenė ir valstybė. Pagrindinės tarptautinės organizacijos, jų struktūra ir pagrindinės veiklos kryptys. Jungtinių Tautų organizacija (JTO). Europos Taryba (ET). Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO). Europos Sąjunga (ES). Skaityti daugiau
Politologija (36)Politikos mokslo objektas ir politikos samprata. Politikos tyrimo metodologija ir teoriniai požiūriai. Pagrindinės politikos mokslo kategorijos ir teorinės kryptys. Galia, autoritetas, legitimumas. Pagrindinės politikos mokslo kategorijos ir teorinės kryptys. Galios pasiskirstymas visuomenėje. Valstybė. Šiuolaikinė valstybė ir jos genezė. Valstybės tipologija, formos. Valstybė ir ekonomika. Valstybė ir socialinė politika. Politinė praktika ir politinės doktrinos. Politinės filosofijos atsiradimo ir vystymosi apžvalga. Politinė praktika ir politinės doktrinos. Konservatizmas. Liberalizmas. Socializmas. Politinis spektras. Politiniai režimai. Demokratinis valdymas. Nedemokratinis valdymas. Nacionalizmas. Politinės sistemos ir jų tipologija. Valstybinės valdžios institucijos ir politinis procesas. Konstitucija ir valdžių pasidalijimas. Valstybinės valdžios institucijos ir politinis procesas. Pagrindinės valdžios institucijos ir jų sąveika. Valstybinės valdžios institucijos ir politinis procesas. Viešoji politika ir jos formavimas. Valstybinės valdžios institucijos ir politinis procesas. Biurokratijos vieta ir vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Politinė kultūra ir politinė socializacija. Politinės partijos ir politinės sistemos. Interesų grupės. Rinkimai ir jų sistemos. Partinės sistemos. Tarptautinė politika. Tarptautinių santykių sistemos istorinio vystymosi bruožai. Užsienio politikos formavimo ir vykdymo procesai. Tarptautinė politika. Pagrindinės tarptautinių santykių teorijos. Tarptautinės organizacijos. Tarptautinė teisė. Skaityti daugiau
Politologija (37)Politikos samprata. Politikos mokslo struktūra. Politikos mokslinis aiškinimas. Politikos mokslo formavimosi ypatybės. Politikos mokslo raidos etapai. Dabartinė politikos mokslo būklė. Politikos mokslo metodologija ir metodai. Galios kategorija politikos moksluose. Autoriteto ir legitimumo kategorijos politikos moksluose. Galios pasiskirstymo visuomenėje problema. Elitinė galios pasiskirstymo visuomenėje samprata. Valstybės samprata. Pilietinė visuomenė. Politinės sistemos samprata. D. Eastono sisteminė politinio gyvenimo koncepsija. G. Almondo politinės sistemos koncepcija. Politinių sistemų tipologija. Demokratijos samprata. Empirinės demokratijos teorijos. Demokratėjimo etapai ir jų bruožai. Totalitarizmas. Konstitucija ir konstitucionalizmas. Politiniai režimai ir jų tipologija. Parlamentas – atstovavimo ir įstatymų leidžiamoji institucija. Parlamento struktūra ir funkcijos. Vykdomoji valdžia. Biurokratija šiuolaikinėje visuomenėje. Viešosios politikos samprata ir struktūra. Politikos procesas. Politinė kultūra. Politinė socializacija. Politinės partijos. Partinės sistemos. Interesų grupės ir lobizmas. Politinė valdžia. Politika ir moralė. Žmogaus teisės. Politinis elitas. Politinis režimas. Politinė lyderystė. Politiniai konfliktai. Politinė prognozė. Politika ir ekonomika. Tarptautinė politika. Euroatlantinė integracija. Europos Sąjungos (ES) institucijos. Rinkimai ir rinkimų sistemos. Skaityti daugiau
Politologija (38)Politikos sąvoka. Politikos mokslas kitų socialinių mokslų sistemoje. Politikos mokslo raida ir teorinės kryptys. Politikos mokslo formavimosi ypatybės. Politikos mokslo raidos etapai. Disciplinos institucionalizacija. Dabartinė politikos mokslo būklė. Politikos mokslo struktūra. Šiuolaikiniai politiniai režimai: demokratija, autoritarizmas, totalitarizmas. Pagrindiniai demokratijos modeliai ir teorijos. Modernioji demokratijos prigimtis ir jos aiškinimo problemos. Siekiant atskirti demokratiją nuo nedemokratinių sistemų, yra sutariama dėl trijų esminių elementų. Paini yra demokratijos teorijų klasifikacija. Empirinės demokratijos teorijos. Josepho A. Schumpeterio empirinė demokratijos teorija. Perėjimas iš autoritarizmo į demokratiją. Totalitarizmas ir jo bruožai. Liberalizmo principai. Klasikinis liberalizmas. Šiuolaikinis liberalizmas. Liberalizmo elementai. Asmens laisvė. Protas. Lygybė. Tolerancija. Visuomeninis susitarimas, konsensusas. Konstitucionalizmas. Klasikinis liberalizmas. Šiuolaikinis liberalizmas. Konservatizmas. Naujoji dešinė. Krikščioniškoji demokratija. Nacionalizmas. Konservatizmo elementai. Pragmatizmas. Žmogaus netobulumas. Valstybė, visuomenė. Hierarchija. Valdžia ir autoritetas. Nuosavybė. Paternalistinis konservatizmas. Naujoji dešinė. Neoliberalizmas. Neokonservatizmas. Socializmas. Socialdemokratija. Trečiasis kelias. Socializmo elementai. Marksizmo elementai. Komunizmas. Socialdemokratija. Trečiasis kelias. Konstitucija šiuolaikinėje visuomenėje: politologinis aspektas. Konstitucionalizmas ir demokratija. Parlamentas ir vykdomoji valdžia. Biurokratijos teorijos. Biurokratijos funkcijos ir kontrolė. Konstitucionalizmas. Konstitucijų raida ir rūšys. Teisinė-funkcinė politinių režimų tipologija. Parlamento struktūra ir funkcijos. R.A. Dahlis skiria keturis opozicijos tipus. Vykdomoji valdžia. Kolegialus vyriausybės tipas. Biurokratija ir Max Weber idealusis modelis. Biurokratijos bruožai šiuolaikinėje visuomenėje. Biurokratijos rekrutavimas. Biurokratijos kontrolės formos. Visuomenės struktūra ir šiuolaikinių partijų susiformavimas. Partinių sistemų klasifikacija. Partijų šeimos. Kairės-dešinės samprata. Koalicijų formavimas. Partijų genezės modeliai. Partijų tyrimo parametrai ir klasifikacija. Partinės sistemos ir jų tipologija. Skaityti daugiau
Politologija (39)Kas sudaro politinę sistemą? Jos funkcijos. S. Huntingtono 3 demokratijos bangos XIX amžiaus pradžia - XX amžiaus pabaiga (19 amžiaus pradžia – 20 amžiaus pabaiga). Demokratijos sampratos. Minimalios ir konsoliduotos demokratijos kriterijai. Šalies demokratizaciją lemiantys faktoriai. Politinė kultūra, jos rūšys. Sovietinis palikimas Lietuvos politinei kultūrai. Kas būdinga dabartinei? Bendri bruožai. Interesų grupės, jų funkcijos. Interesų grupių veiklos ypatumai ir lobistinės veiklos perspektyvos. Bendros interesų grupių ir valstybės sąveikos ypatybės. Rinkimų sistemos, jų bruožai. Rinkimų sistemos poveikis partijų skaičiui. Parlamentas ir vyriausybės sudarymas bei kontrolė. Vykdomoji valdžia ir parlamentas. Rinkimų sistema ir pusiau prezidentinis režimas. A. Gelner. B. Anderson. Šumpeteris. Kodėl pagal Šumpeterį neegzistuoja bendrasis gėris ir bendroji tautos valia? Kodėl rinkėjas nėra racionalus? Dėl ko išlieka klasikinė doktrina? Šumpeterio demokratinės doktrinos punktai. Skaityti daugiau
Politologija (4)Lentelių rinkinys. Temos: Politologijos šakos. Politologijos tyrimų ir analizės objektas. Politologijos sąveika su kitais mokslais. Politika ir valstybė. Politikos požymiai. Valdžios pobūdis. Ankstesnė ir dabartinė valstybės. Pilietybės įgijimo būdai. Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas ir praradimas. Tautos samprata. Autonomijų rūšys. Tautinės mažumos. Valstybinės valdžios savybės. Suvereniteto rūšys ir pobūdis. Legitimumo užtikrinimo būdai. Valdžios ir piliečių konfliktų rūšys. Demokratijos rūšys, principai. Pagrindinės nedemokratinio valdymo formos. Politinės doktrinos. Amžių politinė filosofija. Politinių doktrinų klasifikavimas. Lyginamoji politika: piliečių dalyvavimas. Rinkimų etapai, cenzai, sistemos, jų pranašumai ir trūkumai. Partijų tipai, pranašumai ir trūkumai. Interesų grupės. Interesų grupių ir vyriausybės sąveikos formos. Interesų grupių veikimo pliuralizmo sąlygomis būdai. Korporatyvizmas. Konstitucijų rūšys. Kompetencijos rūšys. Valstybinės valdžios rūšys. Valstybių valdymo sąrangos tipai. Aukščiausieji valstybės valdymo organai. Parlamentų struktūros. Parlamentinio valdymo ypatybės. Prezidentinio valdymo ypatybės. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valdžios sąranga. Lietuvos Respublikos aukščiausieji valdymo organai. Aukščiausiųjų Lietuvos Respublikos (LR) pareigūnų įgaliojimų nutrūkimas. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo ir Prezidento prerogatyvos. Valstybės administracijos rūšys, organizavimo būdai. Vyriausybės politikos įgyvendinimo būdai. Valstybės teisinės sistemos pagrindai. Vyriausybės politikos turinys. Diplomatinės ir konsulinės tarnybos. Valstybių sambūvio pavidalai. NATO susiformavimas. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) generaliniai sekretoriai, pagrindiniai organai, specializuotos tarpvalstybinės organizacijos. Svarbiausios tarptautinės organizacinės teisminės institucijos. Tarptautinės teisės šakos ir šaltiniai. Nevalstybiniai tarptautinės politikos veikėjai. Tarptautinės politikos esmės aiškinimas. Pasaulio valstybių skirstymas. Taikingi pusiausvyros ir karų laikotarpiai suverenių Europos valstybių istorijoje (nuo XVII amžiaus). Labiausiai išsivysčiusios pasaulio valstybės. Europos Sąjungos valstybės. Politologijos testai ir jų atsakymai. Skaityti daugiau
Politologija (40)Politika ir politologija. Politologijos mokslo atsiradimas ir jo esmė. Politologijos mokslo metodai ir funkcijos. Politinės filosofinės minties atsiradimas ir vystymasis. Politinė filosofija Antikoje. Viduramžių politinė filosofija. Renesanso epochos politinė filosofija. Naujųjų laikų politinė filosofija. Politinė valdžia. Valdžios esmė. Pagrindiniai valdžios elementai. Valdžios tipai. Politinė sistema. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos tipai ir funkcijos. Valstybė. Valstybės samprata. Valstybės atsiradimo prielaidos. Valstybės požymiai ir funkcijos. Valstybės tipai. Teisinė valstybė. Politiniai režimai. Politinių režimų samprata. Demokratinis režimas. Autoritarinis režimas. Totalitarinis režimas. Partijos, partinės sistemos ir visuomeniniai judėjimai. Politinių partijų esmė. Politinių partijų tipai ir funkcijos. Partinės sistemos esmė ir tipai. Visuomeniniai judėjimai ir interesų grupės. Rinkimai ir jų sistemos. Rinkimų etapai ir principai. Rinkimų sistemos. Politinis elitas. Politinio elito tipai ir funkcijos. Pagrindinės elitų teorijos. Politiniai lyderiai. Politinio lyderio fenomenas. Politinio lyderio tipai ir funkcijos. Pilietinė visuomenė. Pilietinės visuomenės samprata. Politinė kultūra ir politinė sąmonė. Politinė kultūra. Politinė sąmonė. Tarptautinės organizacijos. Jungtinių tautų organizacija. Europos Taryba. Šiaurės Atlanto sutarties organizacija. Europos Sąjunga. Vakarų Europos Sąjunga. Pasaulinė prekybos organizacija. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija. Skaityti daugiau
Politologija (41)Politika ir valdžia. Valstybė ir jos požymiai. Šiuolaikinė valstybė. Pilietybės samprata. Lietuvos respublikos pilietybė. Žmogaus teisės. Valdžios ir piliečių santykiai. Demokratijos esmė ir formos. Diktatūros ir jos formos. Rinkimai ir rinkimų sistemos. Rinkimai Lietuvos respublikoje. Politinės partijos ir partinės sistemos. Konstitucijos esmė ir vieta valstybės gyvenime. Skaityti daugiau
......