Šperos.lt > Politologija
Politologija

(1132 darbai)

Politinių paslaugų teikimo lygmenys: jų privalumai ir trūkumaiĮvadas. Politinių paslaugų lygmenys: I lygmuo. Politinių paslaugų teikimas nuliniu kanalu (lygmeniu). II lygmuo. Politinių paslaugų teikimo kanalo tarpininkas. III lygmuo. Dviejų lygmenų politinių paslaugų realizavimo kanalo tarpininkai. Išvados. Skaityti daugiau
Politinių režimų samprataĮvadas. Valstybės formos sąvoka. Politinio režimo sąvokos reikšmė apibūdinant valstybę. Valstybės valdymo forma. Valstybės sandaros forma. Valstybė kaip teisės kategorija. Politinio režimo sąvoka. Jo reikšmė apibūdinant valstybę. Teisės sampratos santykis su politiniu režimu. Teisinio reguliavimo metodo ryšys su vyraujančia teisės samprata ir politiniu režimu. Demokratinis politinis režimas. Nedemokratiniai politiniai režimai. Išvados. Skaityti daugiau
Politinių straipsnių analizėEgidijaus Kūrio straipsnių analizė. Įvadas. "Konstitucija ir jos aiškinimas" analizė. "Parlamentinės kontrolės įgyvendinimas" analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Politinių teorijų istorijaPowerPoint pristatymas. Politinės idėjos. Atėnų demokratija. Demokrito idėjos. Platono idėjos. Aristotelio idėjos. Aristotelis ir Platonas. Aristotelio idėjos. Senovės Romos politinės minties mąstytojai. Cicerono idėjos. Trys valdymo formos. Atgimimo epochos (XIV – XVI amžius) mąstytojai. N. Makiavelio idėjos. N. Makiavelio "Valdovas". D. Loko (D. Locke) idėjos. Žano Žako Ruso (Ž.Ž. Russo) idėjos. Skaityti daugiau
PolitologijaPolitologijos objektas. Politika (esmė, kilmė, funkcijos). Politinė valdžia ir politiniai santykiai (kilmė, formos, rūšys). Valdžios ir valdžios santykių teorijų koncepcijos. Valdžios resursai. Demokratija - politinio gyvenimo forma. Politinė sistema. Politinės partijos. Partinės sistemos. Partinės sistemos ir jų tipologija. Politinis elitas. Konstitucija demokratinėje visuomenėje. Pagrindinės socialinės - politinės doktrinos (liberalizmas, konservatizmas, komunizmas, fašizmas, social - demokratinė ideologija). Valstybės fenomenas (atsiradimas, raidos tendencijos, modernios ir teisinės valstybės principai). Skaityti daugiau
Politologija (10)Politikos supratimas ir aiškinimas. Politika, visuomenės politinis gyvenimas, politinė sistema. Valdžia. Valstybė. Politiniai rėžimai. Demokratiniai ir nedemokratiniai politiniai rėžimai. Konstitucija, konstitucionalizmas ir valstybės valdymo institucijos. Rinkimai. Interesų grupės. Politinės partijos ir partinės sistemos. Politinės ideologijos. Skaityti daugiau
Politologija (11)Politika. Politikos sąvoka. Politikos mokslas ir objektas. Valstybė. Valstybės kilmės teorijos. Valstybės sąvoka ir funkcijos. Valstybės tipai. Valstybės valdymo formos. Šiuolaikinės valstybės. Unitarinė valstybė. Federacija. Konfederacija. Karalystė. Valdžia. Valdžios sąvoka. Valdžios kilmės teorijos. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia. Valdžia Lietuvoje. Biudžeto tvirtinimas. Apkaltos procesas. Vyriausybės programos tvirtinimas. Prezidentas. Konstitucinis teismas. Politinės sistemos. Politinis rėžimas. Politinio rėžimo sąvoka. Politinių rėžimų klasifikacija. Totalitarizmo bruožai. Aritoritarizmas. Demokratija. Demokratijos apibrėžimas. Demokratijos teorijos. Sąlygos demokratijai egzistuoti. Rinkimai. Rinkimų teisė. Rinkimų funkcijos. Rinkimų dėsniai ir sistemos. Referendumas. Politinės partijos. Politinių partijų samprata. Partijų funkcijos ir organizacinės struktūros. Partijos organizacinė struktūra. Partinių sistemų tipai. Interesų grupės. Užsienio politika. Užsienio politikos tikslai ir kryptys. Tarptautinė politika. Diplomatiniai santykiai. Skaityti daugiau
Politologija (12)Šiuolaikinės politikos samprata. Mokslinis politikos supratimas. Politologijos sąvokos samprata. Mokslo apie politiką apibūdinimas. Politikos mokslo objektas ir tyrimo metodai. Politikos mokslo tyrimo metodai. Pagrindinės politikos mokslo funkcijos. Politika ir dorovė. Antika, V. Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) mąstytojų idėjos apie valstybę politiką ir valdžios padalijimą. Monarchistines ideologijos atsiradimas. Senovės graikų demokratijos samprata. Demokrito mokymas apie valstybę. Platono idealios valstybės modelis. Aristotelio mokymai. Aristotelio valstybės atsiradimo teorija. Makiavelio požiūris į politiką ir politikos mokslą. Makiavelio požiūris į valstybės ir valymo formas. Makiavelis apie valdymo formas. Š.L. Monteskje apie politinę esmę ir valdymo formas. Š.L. Monteskje apie politinę laisvę. Š.L. Monteskje apie valdžios padalijimą. Monteskje apie valdymo formas. Tomas Džefersonas apie prigimtines teises ir liaudies suverenitetą. Valstybė kaip aukščiausioji visuomenės organizacija. Valstybių atsiradimas. Valstybių kilmės teorijos. Pagrindiniai valstybės sudėtiniai elementai ir požymiai: tauta, valdžia, suverenitetas, teritorija. Valstybės pripažinimas. Valstybių formos. Pagrindinės valstybių funkcijos. Valstybės valdymo sistema. Teisine valstybė ir jos pagrindiniai principai. Skaityti daugiau
Politologija (13)Politika ir valstybė. Viešieji reikalai ir valdžia. Valstybė. Valdžios legitimumas. Valdžios ir piliečių konfliktai. Demokratija ir diktatūra. Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme. Rinkimai. Rinkimų sistemos. Politinės partijos. Partinės sistemos. Interesų grupės. Pliuralizmas ir korporatyvizmas. Valdžios institucijos. Konstitucija. Skaityti daugiau
Politologija (14)Politikos mokslo samprata. Politikos mokslo struktūra. Pagrindinės politikos mokslo kategorijos. Autoritetas ir legitimumas. Trys legitimaus viešpatavimo tipai (pagal M. Veberį). Valstybės samprata. Valstybės aiškinimo modeliai. Autokratinis rėžimas, jo bruožai ir tipologija. Demokratija: pagrindiniai bruožai, veikimo mechanizmas. Laisvės principas. Lygybės principas. Solidarumo principas. Parlamentinis ir prezidentinis rėžimas: bendroji charakteristika. Pusiau prezidentinis rėžimas ir jo tipai (Lietuvos pavyzdžiu). Politinės partijos ir jų funkcijos. Partijų klasifikacija. Partinės sistemos, jų klasifikacija. Interesų grupės. Interesų grupių sąveikos su vyriausybe modeliai. Tarptautinės politikos samprata, jos subjektai (veikėjai). Nevalstybiniai tarptautinės politikos veikėjai. Jungtinių Tautų Organizacija ir Lietuva. Europos Sąjungos raida. NATO ir Lietuva. Pasaulis šaltojo karo laikotarpiu. Skaityti daugiau
Politologija (15)Įvadas. Parlamentinė sistema. Prezidentinė sistema. Pusiau prezidentinė sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Politologija (16)Politologijos mokslas. Termino "politologija" kilmė ir reikšmė. Politologijos metodai ir funkcijos. Valdžios esmės ir pagrindiniai jos elementai. Valdžios tipai ir funkcijos. Valstybės atsiradimo prielaidos ir teorijos. Valstybės esmė ir pagrindiniai jos elementai. Valstybės tipai ir funkcijos. Politikos režimo samprata. Demokratinis režimas. Autoritarinis režimas. Totalitarinė valstybė. Politinės partijos esmė, atsiradimo sąlygos ir priežastys. Politinių partijų tipai ir funkcijos. Visuomeniniai judėjimai ir interesų grupės. Partinės sistemos esmė ir tipai. Politinio elito tipai. Politinio elito teorijos. Politinių lyderių esmė. Politinių lyderių tipai. Pilietinės visuomenės esmė. Politinės ideologijos santvarka. Liberalizmas. Konservatizmas. Fašizmas. Nacionalizmas. Socializmas. Socialdemokratija. Komunizmas. Skaityti daugiau
Politologija (17)Politikos esmė. Valstybė, jos tipai ir formos. Pilietybė. Pilietybės įgijimo ir netekimo būdai. Valdžios ir piliečių santykiai, konfliktai ir jų formos. Žmogaus ir piliečio teisės. Demokratijos esmė ir jos formos. Diktatūros ir jų formos. Diktatūros ir jų formos. Rinkimai. Rinkimų sistemos: proporcinio atstovavimo ir daugumos atstovavimo (mažoritarinė). Svarbiausios šiuolaikinės politinės doktrinos. Politinės partijos ir partinės sistemos. Politinės partijos Lietuvoje. Konstitucijos esmė ir jos vieta valstybės gyvenime. Lietuvos respublikos seimas, jo rinkimų tvarka ir funkcijos. Respublikos Prezidentas, jo rinkimų tvarka ir funkcijos. Lietuvos respublikos Vyriausybė, jos formavimas ir funkcijos. Svarbiausios tarptautinės organizacijos ir Lietuva. Europos Sąjunga. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) institucijos. Kuo skiriasi Europos taryba ir Europos sąjunga? Kuo narystė Europos Sąjungoje naudinga Lietuvai ir jos piliečiams? Ar narystės Europos Sąjungoje reikalavimai atitinka Lietuvos interesus? Skaityti daugiau
Politologija (18)Politikos mokslo statutas. Ką tyrinėja politikos mokslas? Politikos mokslo struktūra. Autoritetas ir legitimumas. Trys legitimaus viešpatavimo tipai (pagal M. Weberį). Valdžia, valdžios formos ir šaltiniai. Elitarinis valdžios pasiskirstymo visuomenėje modelis. Klasinis valdžios pasiskirstymo visuomenėje modelis. Pliuralistinis valdžios pasiskirstymo visuomenėje modelis. Valstybė: sąvoka, bruožai ir funkcijos. Liberalioji demokratija: pagrindiniai bruožai, veikimo mechanizmas. Totalitarizmas ir jo bruožai. Autoritarizmas. Perėjimas iš autoritarizmo į demokratiją. Konstitucija: reikšmės, funkcijos, raida. Kodifikuotos ir nekodifikuotos konstitucijos. Parlamentinis ir prezidentinis režimas: bendroji charakteristika. Pusiauprezidentinis režimas ir jo tipai (Lietuvos pavyzdžiu). Klasikinės parlamento funkcijos ir vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Vyriausybės funkcijos ir sąveika su parlamentu. Skaityti daugiau
Politologija (19)Biurokratija, jos funkcijos. Idealaus biurokratinio modelio bruožai (Weberis). Biurokratijos kontrolė ir rekrutavimas. Politinės kultūros samprata ir tipai. Politinė socializacija ir jos institutai. Interesų grupės. Interesų grupių sąveikos su vyriausybe modeliai. Liberalizmas: ištakos ir esminės vertybės. Konservatyvizmas ir jo vertybinė sistema. Šiuolaikinio konservatizmo ypatumai. Marksizmas. Socialdemokratizmas. Skaityti daugiau
Politologija (2)Politologijos pagrindai - Politika ir valstybė, Valstybė: gyventojai, teritorija, valdžia ir pripažinimas, Valdžios ir piliečių konfliktai, Legitimumas, Demokratija ir diktatūra, Politinės doktrinos, Antikinė politinė filosofija, Viduramžių politinė filosofija, Naujųjų laikų politinė filosofija, Liberalizmas, Konservatizmas, Socializmas, Politinis spektras, Lyginamoji politika: piliečių dalyvavimas, Rinkimai, Rinkimų sistemos, Politinės partijos, Interesų grupės, Pliuralizmas ir korporatyvizmas, Konstitucija, Parlamentas, Parlamentinis valdymas. Skaityti daugiau
Politologija (20)Konstitucija. 1992 m. spalio 25 d. konstitucija. Priimta 1938 m. konstitucijos pagrindu. Demokratiniai rinkimai ir jų esmė. Valstybės atsiradimo ir kilmės teorijos. Valstybės funkcijos. Valstybių tipai. Rinkimų sistemos. Teisinės valstybės principai. Partijų esmė atsiradimas, tipai, funkcijos. Partinė sistema ir jos klasifikacija. Skaityti daugiau
Politologija (21)Bendrieji politologijos klausimai. Termino "politologija" kilmė ir reikšmė. Politikos mokslo objektas. Politinio tyrimo metodai. Politologijos funkcijos. Politika kaip socialinė realybė. Politikos samprata ir funkcijos. Politikos objektas. Politizacija. Politiniai santykiai, interesai, institutai. Politikos subjektai. Politinė Valdžia. Politinės valdžios samprata ir požymiai. Politinės valdžios šaltiniai ir resursai. Politinė valdžia ir valstybinė valdžia. Valdžios legitimumo problema. Demokratija kaip politinės organizacijos forma. Politinės valdžios subjektai. Politinio elito teorijos. Politinio elito tipai. Politinio lyderio samprata. Politinių lyderių tipai. Politinė sistema. Politinės sistemos koncepcijos raida. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos funkcijos. Politinės sistemos tipologija. Politinė sistema ir pilietinė visuomenė. Valstybė kaip politinės sistemos elementas. Teisinė valstybė. Pilietinės visuomenės samprata. Politinės partijos ir partinės sistemos. Politinės partijos samprata. Politinės partijos struktūra. Politinių partijų funkcijos. Pagrindiniai politinių partijų tipai. Partinės sistemos samprata. Partinių sistemų tipai. Interesų grupės. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių tipai. Politinė kultūra. Politinės kultūros samprata. Politinės kultūros struktūra. Politinės kultūros tipai. Politine socializacija. Politinis procesas. Politinio proceso samprata. Politinio proceso struktūra. Skaityti daugiau
Politologija (22)Politologijos mokslo objektas ir teorinės kryptys. Politologijos objektas (ribų nustatymo problema). Moksliškumo problema. Teorinės kryptys. Valdžia ir jos reiškimosi formos. Valdžios sampratos. Valdžios šaltiniai. S. Lukeso valdžios aiškinimas. Vienmatis požiūris. Dvimatis požiūris. Trimatis požiūris. Sisteminė politinio gyvenimo analizė. Pagrindiniai sisteminės politinio gyvenimo analizės teiginiai ir kategorijos. Pagrindinės D. Eastono politinės sistemos kategorijos ir jų reikšmės. Struktūrinė-funcionalistinė politinės sistemos samprata – G. Almondo modelis. Pagrindiniai struktūralistinio sistemos aiškinimo teiginiai. Politinės sistemos posistėmės. Politinės sistemos funkcijos. Sisteminio ir stuktūralistinio politikos aiškinimo reikšmė ir jų taikymo galimybės. Politinių sistemų klasifikavimas ir tipologizacija. Politiniai režimai. Politinio režimo samprata ir klasifikacija. Demokratija ir poliarchija. Poliarchija ir jos skirtumas nuo demokratijos. Poliarchijos susiformavimo sąlygos. Totalitarizmo samprata, pagrindiniai bruožai ir tipai. Autoritarizmo samprata ir tipai. Valstybė ir jos formos. Valstybė ir tauta. Tautinė valstybė. Teisinė valstybė. Skaityti daugiau
Politologija (23)Įvadas. Politikos samprata. Politologijos samprata ir problematika. Politikos mokslo struktūra. Politikos mokslo formavimosi ypatybės. Politikos mokslo raidos etapai. Išvados. Skaityti daugiau
......