Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija

Politologija (1132 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Sąjungos (ES) paslaugų direktyva

  Santrumpų sąrašas. Grafikų, lentelių ir priedų sąrašas. Įvadas. Paslaugų samprata. Paslaugų turinys ir savybės. Paslaugų organizacijos veikla. Paslaugų sektoriaus esmę ir funkcijos. Europos Sąjungos (ES) paslaugų sektorius. Europos Sąjungos (ES) paslaugų sektoriaus bruožai. Europos Sąjungos (ES) paslaugų sektoriaus apimamos sferos. Paslaugų teikimo laisvė. Paslaugų sektorių įtakojantys veiksniai. Paslaugų sektoriaus poveikis darbo rinkai. Europos Sąjungos (ES) paslaugų sektoriaus plėtojimas. Privalumai ir trūkumai. Problemos ir jų sprendimas. Paslaugų direktyva ir jos reikšmė viešajam Europos sąjungos šalių administravimui. Paslaugų direktyvos samprata. Paslaugų direktyvos raida ir plėtotė. Paslaugų direktyvos tarpnacionalinis prieinamumas. Paslaugų direktyvos įtaka socialinėms paslaugoms. Paslaugų direktyvos poveikis bendrųjų ekonominių interesų paslaugoms. Abipusis šalių įvertinimas. Šalies kilmės principo taikomumas. Administracinis bendradarbiavimas tarp šalių. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (3). Summary.
  Politologija, diplominis darbas(60 puslapių)
  2006-05-23
 • Europos Sąjungos (ES) pilietybė (4)

  Įžanga. Europos Sąjungos (ES) pilietybės įtvirtinimas. Pilietybės įgijimo/praradimo sąlygos. Europos Sąjungos (ES) pilietybės nustatomos teisės ir pareigos. Teisė laisvai judėti ir diplomatinės apsaugos teisė. Dalyvavimo vietinės savivaldos ir Europarlamento rinkimuose teisė. Peticijos pateikimo Europarlamentui teisė. Teisė kreiptis į Ombudsmeną. Galimi Europos Sąjungos (ES) pilietybės raidos variantai. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2009-03-30
 • Europos Sąjungos (ES) plėtra (2)

  Europos vienijimosi idėja. Valstybių bendradarbiavimo veiksniai pokario Europoje. Pokario integracijos sritys. Ekonominė. Paryžiaus sutartis Europos anglių ir plieno bendrija. Romos sutartis Europos ekonominė bendrija, Europos atominės energijos bendrija. Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) sukūrimas ir jos santykiai su Europos Ekonomine Bendrija (EEB). EFTA likimas. Europos Sąjungos (ES) plėtros etapai ir patirtis. I etapo plėtros trumpa charakteristika ir jo patirtis. Ekonominės ir politinės sąlygos I plėtrai. Jungtinės Karalystės stojimas į Europos Ekonominę Bendriją (EEB). I plėtros rezultatai. II plėtros etapo plėtros charakteristika ir jo patirtis. II plėtros rezultatai. III plėtros etapo plėtros charakteristika ir jo patirtis. Ekonominės ir politinės sąlygos plėtrai. III plėtros rezultatai. IV plėtros etapo charakteristika ir jo patirtis. Ekonominės ir politinės sąlygos plėtrai. 1992 metų Mastrichto sutartis. IV plėtros rezultatai: išvados. Europos Bendrijos (EB) integracija ir I plėtros etapas. Europos Bendrijos (EB) integracija 1958–1973. I etapo plėtros trumpa charakteristika ir jo patirtis. Jungtinės Karalystės derybos dėl narystės Europos Bendrijoje (EB). I plėtros rezultatai. Danija. Airija. Europos Bendrijos (EB) integracija ir II–III plėtros etapai. Europos bendrijos integracija. Ekonominio nuosmukio laikotarpis. "Eurosklerozės" laikotarpis. Europos Bendrijos (EB) vidaus konfliktų laikotarpis. II plėtros etapo plėtros charakteristika ir jo patirtis. II plėtra: Graikija. III plėtros etapo plėtros charakteristika ir jo patirtis. III plėtra: Ispanija ir Portugalija. Europos Bendrijos (EB) integracija ir IV plėtros etapas. 1986 metai. Suvestinis Europos aktas. 1992 metų sutartis dėl Europos ekonominės erdvės (EEE) tarp EFTA ir Europos Bendrijos (EB). IV plėtros etapo charakteristika ir jo patirtis. Mastrichtas – Europos integracijos pagrindas. Apibrėžė Europos Sąjungos (ES) bendros politikos veiklos sritis. Pokyčiai po Mastrichto sutarties. Europos Sąjungos (ES) plėtra: Vidurio ir Rytų Europos valstybės.
  Politologija, konspektas(15 puslapių)
  2007-10-15
 • Europos Sąjungos (ES) plėtra: nuo šešių iki penkiolikos

  Įvadas. Istorinis kontekstas. Pirmoji plėtra: Pirmasis etapas 1961 – 1963 metais. Antrasis etapas 1963 – 1967 metais. Trečiasis etapas 1967 – 1973 metais. Airija, Danija ir Norvegija. Antroji plėtra: Graikijos įstojimas. Trečiasis plėtros etapas - Ispanija ir Portugalija. Ketvirtoji plėtra. EEE kūrimosi procesas. Debatai dėl ELPA šalių narystės Europos Bendrijoje (EB). Išvados.
  Politologija, pristatymas(40 puslapių)
  2008-12-15
 • Europos sąjungos (ES) politinė sistema

  Atsakymai į klausimus. Kada ir kas buvo priimta Kopenhagos posėdyje? Kodėl į Europos Sąjungą (ES) nepriimta Turkija, nors derybos prasidėjo 2004 metais? Kas yra Pirmos instancijos teismas? Kuo skiriasi Europos Teisingumo Teismas ir Tarptautinis teisingumo teismas? Kuo svarbus Europos Žmogaus teisių teismas? Dėl kokių priežasčių ir kas kiek atnaujinamas ETT? Kokias pareigas atlieka registras? Kaip vyksta bylos nagrinėjimas, dalyvaujant lyginiam teisėjų skaičiui? Kada įsigalioja Europos Teisingumo Teismo sprendimas? Kas be Audito rūmų turi įgaliojimus tikrinti Europos Sąjungos (ES) biudžetą? Kaip priimamai Audito rūmų sprendimai? Kokias funkcijas atlieka Ekonomikos ir Socialinių Reikalų Komitetas?
  Politologija, namų darbas(2 puslapiai)
  2008-01-07
 • Europos Sąjungos (ES) raida

  Įvadas. Europos Parlamentas: žmonių balsas. Svarbiausia informacija. Vietų skaičius pagal valstybes. Parlamento buveinė. Parlamento veikla. Parlamento darbo organizavimas. Europos Sąjungos Taryba: valstybių narių balsas. Svarbiausia informacija. Tarybos veikla. Tarybos darbo organizavimas. Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER). Pirmininkavimas Tarybai. Generalinis sekretoriatas. Kiek kuri valstybė turi balsų. Europos Komisija: bendro intereso skatinimas. Svarbiausi informacija. Kas yra ta Komisija. Komisijos buveinė. Komisijos veikla. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-06-01
 • Europos Sąjungos (ES) regioninė politika

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) regioninė politika. Regionalizmas. Regioninė politika. Regionų komitetas. Europos Sąjungos parama šalims kandidatėms. PHARE. ISPA. SAPARD. Ekonominės erdvės parama. Pavienių Europos sąjungos valstybių parama. Europos Sąjungos (ES) parama silpniau išsivysčiusioms Europos Sąjungos (ES) narėms ir regionams. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2006-12-21
 • Europos Sąjungos (ES) regioninė politika (2)

  Įvadas Europos Sąjungos (ES) regioninė politika. Regionalizmas. Regioninė politika. Regionų komitetas. Europos Sąjungos (ES) parama šalims kandidatėms. Europos ekonominės erdvės sutartis. Europos Sąjungos (ES) parama silpniau išsivysčiusioms Europos Sąjungos (ES) narėms ir regionams. Išvados. Priedai (4).
  Politologija, referatas(20 puslapių)
  2008-01-18
 • Europos Sąjungos (ES) regioninė politika (3)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos ir plėtros sampratos. Europos Sąjungos (ES) ir vietinių regioninių politikų tikslai, principai, formos. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos ciklas ir jo etapai. Europos Sąjungos (ES) regionų klasifikacija. Regioninės politikos įgyvendinimo priemonės. Sanglaudos fondas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Kaip gaunama ES struktūrinių fondų parama ir kam skiriamos gautos lėšos. Lietuva ir ES regioninė politika. Išvados.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2011-04-05
 • Europos Sąjungos (ES) socialinė politika

  Pagrindiniai eurointegracijos aspektai. Įstatyminė bazė. Europos Sąjungos (ES) teisės aktai. Europos Sąjungos užimtumo ir socialinė politika. Pagrindiniai dokumentai. Pagrindinės Europos sąjungos kryptys užimtumo ir Socialinės apsaugos srityje. Užimtumas. Darbo santykiai ir sąlygos. Socialinė apsauga. Socialinės apsaugos užduotis. Lygios teisės ir galimybės. Kova su diskriminacija ir atskirtimi. Europos socialinis fondas. Laisvas asmenų judėjimas ir socialinės apsaugos sistemos koordinavimas. Socialinių išmokų mokėjimas visų Europos sąjungos šalių gyventojams, kurie laikinai gyvena kitoje šalyje. Europos užimtumo ir socialinės politikos ateitis.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-03-23
 • Europos Sąjungos (ES) socialinė politika (2)

  Įvadas. Socialinė politika. Jos atsiradimas. Minimalūs Europos sąjungos socialinių standartų reikalavimai. Socialinė politika Europos sąjungos sutartyse. Socialinė politika ir užimtumas. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2006-06-26
 • Europos Sąjungos (ES) socialinė politika (4)

  Įvadas. Europos sąjungos (ES) socialinės politikos vystymosi etapai. Europos socialinis fondas ir Romos sutartis. Europos sąjungos (ES) reglamentas. 8-9 dešimtmečiai. Amsterdamo sutartis. Europos sąjungos (ES) konstitucija. Europos sąjungos (ES) socialinės politikos vykdytojai. Pagrindiniai Europos sąjungos (ES) socialinės politikos aspektai. Europos užimtumo strategija. Minimalių standartų užtikrinimas. Laisvas darbuotojų migravimas. Bendra pensijų rinka. Socialinė sanglauda ir socialinė apsauga. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2009-03-30
 • Europos Sąjungos (ES) socialinė politika (5)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos teisinė raida. Europos Sąjungos (ES)socialinės politikos raidos etapai. Socialinė politika Europos Sąjungos (ES) konstitucijoje. Pagrindinės socialinės politikos sritys. Lietuva ir Europos Sąjungos (ES) socialinė politika. Išvados.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2009-03-30
 • Europos Sąjungos (ES) struktūra ir institucijos

  Europos Sąjungos (ES) struktūra. Europos Sąjungos institucijų lentelė. Europos sąjungos institucijos: Europos viršūnių taryba. Taryba. Komisija. Europos Parlamentas (EP). Teisingumo teismas. Audito rūmai. Ombudsmenas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas (ECB). Pirmos instancijos teismas. Bendrųjų reikalų taryba.
  Politologija, referatas(33 puslapiai)
  2007-04-19
 • Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai (4)

  Europos Sąjungos struktūriniai fondai. 3 prioritetiniai struktūrinių lėšų investavimo tikslai. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paskirtis Lietuvai. Lietuvos narystės Europos sąjungoje finansiniai aspektai. Europos sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje. Europos sąjungos struktūrinių fondų valdymas Lietuvoje. Europos sąjungos struktūrinių fondų remiami ir neremiami ūkio sektoriai. Remiami sektoriai. Neremiami sektoriai. Parama skiriama tik projektui (ne institucijai, ne įmonei, ne teritoriniam vienetui) ir iš Europos sąjungos struktūrinių fondų gali būti finansuojami tik. Visiškai parengti projektai. Patvirtinti projektai. Patvirtintų projektų išlaidos, kurios yra tinkamos. Procedūriniai reikalavimai. Paramos gavėjui. Paramos teikėjui. Paramos forma. Lietuvoje jau įgyvendinama beveik 900 struktūrinių fondų remiamų projektų. Daugiausia paraiškų - iš Vilniaus. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2007-05-05
 • Europos Sąjungos (ES) Taryba (3)

  Istorija. Nustatytos funkcijos. Teisės aktai. Valstybių narių politikos sričių koordinavimas. Tarptautinių susitarimų sudarymas. Bendra užsienio ir saugumo politika. Laisvė, saugumas ir teisingumas. Posėdžių (susitikimų) dalyviai. Posėdžių organizavimas. Kaip organizuojamas Tarybos darbas? Pirmininkavimas Tarybai. Tarybos posėdžių atvirumas ir skaidrumas. Vieši svarstymai ir debatai. Europos Sąjungos Tarybos susitikimų tvarka.
  Politologija, konspektas(8 puslapiai)
  2008-02-05
 • Europos Sąjungos (ES) taryba ir Europos komisija (EK)

  Įvadas. Europos Sąjungos institucijos. Europos Sąjungos taryba (Ministrų taryba). Bendra charakteristika, funkcijos. Ministrų tarybos ryšys su kitomis grupėmis. Pirmininkavimas ministrų tarybai. Sprendimų priėmimas. Europos komisija (EK). Bendra charakteristika, funkcijos. Europos komisijos pirmininkas ir jo įgaliojimai. Posėdžiai. Komisijos struktūra. Sprendimų priėmimas komisijoje. Išvados.
  Politologija, referatas(19 puslapių)
  2006-12-20
 • Europos Sąjungos (ES) taryba ir jos veikla

  Įvadas. Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjunga, jos veikla, principai ir ypatumai. Trumpa Europos Sąjungos (ES) istorinė apžvalga ir pagrindinės sutartys. Europos Sąjungos (ES) institucijos ir jų vieta Europos Sąjungoje (ES). Tarybai priklausantis Generalinis sekretoriatas. Teisės aktų leidybos politika Taryboje. Darbotvarkės organizavimas. Balsavimo ir sprendimų priėmimo politika Taryboje. Derybos dėl teisės aktų tarp Tarybos ir Europos Parlamento. Išvados.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2007-03-15
 • Europos Sąjungos (ES) užsienio politika

  Įvadas. Europos politinis bendradarbiavimas. Mastrichto sutartis ir BUSP atsiradimas. Amsterdamo sutarties pakeitimai. BUSP įgyvendinimas ir Lietuva. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-25
 • Europos Sąjungos (ES) užuomazgos (iki 1958 metų)

  Įvadas. Pirmieji integracijos projektai ir tautų sąjunga. Paneuropa. Poreikis suvienyti Europą. Hagos kongresas ir Europos tarybos įsivaizdavimas. Pokario integracija. Europos integracija politikos srityje. Europos Taryba. Europos integracija gynybos srityje. Europos integracija ekonomikos srityje. Maršalo planas ir ekonominis bendradarbiavimas. Kokią pagalbą gavo Europos valstybės. R. Šumano deklaracija ir EAPB įkūrimas. Integraciniai įvykiai vidurio bei rytų europoje. Europos sąjungos užuomazgų apžvalga. Priedas (1).
  Politologija, referatas(26 puslapiai)
  2010-10-29
Puslapyje rodyti po